image
image
image

O projektu

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky - Program ALFA

logo TAČR

Akronym: MOSESO

Identifikační kód projektu: TA04020888

Doba řešení: 01/2015 - 12/2017

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na aplikaci pokročilých geoinformačních technologií ve výzkumu variability diferenciačních půdních vlastností a její dynamiky. Předmětem řešení projektu je testování možností monitoringu půdy optickými senzory mimo viditelné spektrum za dynamické kalibrace založené na senzorových sítích s následným predikční modelování časoprostorové variability půdy v prostředí GIS.

Modelování časoprostorové variability diferenciačních půdních vlastností v závislosti na změně vegetačních, hydrologických, klimatických nebo jiných podmínek stanoviště vybraných typů ekosystémů povede ke stanovení míry korelací mezi změnou edafických a vegetačních vlastností krajiny. To umožní stanovení vhodných efektivních – časově a ekonomicky méně náročných - metod předpovědi prostorové variability.

Dílčí výzkumné úkoly

  • sběr pedologických dat s využitím obrazových technik v oblasti multispektrálního snímání
  • nasazení bezdrátových senzorových sítí pro kontinuální sběr proměnlivých dat
  • integrace multispektrálních dat a dat ze senzorových sítí
  • časoprostorové modelování půdní variability

Projekt je v souladu s indikátory národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti zvýšení úrovně výzkumu zaměřeného na fyzikálně chemické, chemické a biochemické vlastnosti půd vedoucí k výraznému zlepšení možností opakované inventarizaci obsahu organické hmoty v půdách různých typů ekosystémů pomocí rychlých, nedestruktivních a objektivně opakovatelných metod.

Zájmové území

Dynamika půdních vlastností byla monitorována na lokalitách ŠLP Křtiny, které byly vybrány, na základě podrobného terénního průzkumu, předběžné analýzy prostorové heterogenity území pomocí geoinformačních technologií a expertních pedologických znalostí a znalostí území tak, aby splňovaly potřebná kriteria heterogenity pro naplnění cílů projektu.

Lokality byly vybrány s ohledem na klimatické podmínky tak, aby zachytily vybrané klimatické extrémy oblasti, a naplňovaly podmínku přechodových zón.


Hlavní řešitel: doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, další info na: vilem.pechanec_(at)upol.cz