Micka-dokumentace

Micka - nápověda


 1. Úvod
 2. Vyhledávání záznamů
 3. Editování záznamů
 4. Administrace
 5. Pokyny k vyplňování metadat

1. Úvod


Micka je systém pro práci s metadaty prostorových dat podle standardů ISO, OGC a INSPIRE.

Podporované standardy
Systém je utvořen tak, že je možno implementovat libovolný standard, který je reprezentován XML dokumentem. Pro vložení struktury standardu existuje zvláštní správcovský modul.
V současné verzi jsou podporovány tyto standardy:
Profily
Systém umožňuje přidávat další nadstandardní metadatové položky a pracovat s uživatelskými profily (podmnožinou položek). V současné době jsou pro ISO 19115 definovány tyto profily: Mezi profily je možno přepínat během editování.
Jazykové prostředí
Uživatelské prostředí je vícejazyčné, v současné době je podporováno 12 jazyků.
Výběr jazyků je nastaven v konfiguračním souboru aplikace, proto nemusí být v aplikaci všechny přístupné. Další jazyky je možno přidat na přání. Přepínat mezi jazyky je možno ťuknutím na odpovídající vlaječky v horní liště programu.

Samotná metadata je možno paralelně vyplňovat v různých jazycích podle volby uživatele. Ve všech případech je používána kódová stránka UTF-8.

2. Vyhledávání záznamů

Aplikace podporuje základní vyhledávání záznamů. Další možnosti vyhledávání jsou zpřístupněny pomocí katalogové služby OGC, která je souřástí instalace. Stisknutím tlačítka Vyhledatv levém sloupci se zobrazí tento vyhledávací formulář (informace o jednotlivých prvcích získáte klepnutín na odpovídající prvek).


Význam jednotlivých položek:

Slova: Vyhledávání metadat podle zadaných termínů. Toto vyhledávání má několik voleb:

Tématická kategorie: Zadání tématické kategorií definovaných v ISO 19115.

Časový rozsah : Zadání časového rozsahu. Zadejte datum ve tvaru DD.MM.RRRR (v české verzi), např. "19.02.2006", RRRR-MM-DD (v anglické verzi), např. "2006-02-19".

Standard : Zadání názvu standardu.

Jazyk : Zadání jazyka, ve kterém jsou metadata.

Výřez : Zadání výřezu zeměpisnými souřadnicemi.

Data pouze ve výřezu : Zaškrtnutím se zajistí, že vyhledané záznamy budou prostorový rozsah, který plně spadá do zadaného výřezu. Není-li výřez zadán, tato volba neovlivní výběr.

Z mapy: Zadání výřezu výběrem v mapě. Ovládání mapy:
- Zvětšení. Stisknutím a táhnutím v mapě zvětšíte na odpovídající výřez.
- Zmenšení. Stisknutím a táhnutím v mapě zmenšíte mapu podle výřezu.
- Posunutí. Stisknutím a táhnutím v mapě zmenšíte mapu podle výřezu.
- Výřez. Stisknutím a táhnutím v mapě zadáte výřez pro výběr metadat. Souřadnice se zapíší odpovídajících položek ve formuláři.
- Výřez z rozsahu mapy. Stisknutím bude aktuální výřez mapy zapsán do odpovídajíácích položek ve formuláři jako výřez pro vyhledání metadat.
- Celý rozsah. Stisknutím se zobrazí celá mapa.

POZOR! Mezi všemi položkami vyhledávacího formuláře platí průnik (logické AND), pokud nejsou položky vyplněny, nejsou pro výběr uvažovány.

Po vyhledání se zobrazí seznam nalezených vět ve tvaru:

Edit XML Duplicate Delete
EditNázev datové sady <uživatel> (Kontaktní místo metadat)
Abstrakt datové sady.

kde
Ve výpisu jsou barevně odlišena záhlaví pro typy záznamů: soukromý / veřejný . Více v sekci o editování dat.

Ťuknutím na název datové sady se zobrazí přehledná metadata datové sady. Na konci jejich výpisu je pak možné zobrazit úplný výpis metadat.

V případě více nalezených záznamů jsou výsledky jsou stránkovány, na další/předchozí stranu přejdete pomocí ovládacích prvků na konci stránky.

3. Editování záznamů

Přihlášení uživatelé mohou v různé míře podle svých práv vytvářet (bakalar a magistr), importovat/exportovat a měnit metadatové záznamy.


Jaká data evidovat?

Snahou je zaevidovat VEŠKERÁ data. Data, která byla pořízena na základě žádosti, převzetím od poskytovatele nebo koupí přes katedru KGI nebo jsou ve vlastnictví katedry a sloužila jako podkladová data pro vypracování bakalářské/diplomové práce se musí zaevidovat. Stejně tak výsledky analýz nad těmito daty, popřípadě data, která vznikla úplně nově v rámci vypracování BP/DP, popřípadě projektů.

Pokud je to možné, data se evidují jako celek a v jakosti dat (rodokmenu) se uvedou jednotlivé třídy prvků (vrstvy). Popřípadě lze data rozdělit do více tematických celků. Územní plány se evidují vždy pro danou obec a seznam tříd prvků (vrstev) s krátkým popisem se uvede v jakosti dat (rodokmenu).

Data bez prostorové lokalizace (různá měření apod.) je nutné také zaevidovat.

Evidují se také surová data (textová, tabelární), která sloužila k odvození dat a podléhaly dalšímu zpracování (např. data z ČHMÚ, různá měření). Je předpoklad, že u těchto dat nepůjdou vyplnit všechny povinné atributy, ale snahou je vyplnit maximální množství atributů. Důležité jsou informace o formátu, rozsahu, jménu poskytovatele.

Při zakládání nového záznamu je nutné se nejprve podívat, jestli data již nejsou zaevidována. Pokud ano a nová data jsou velmi rozdílná, je nutné vytvořit nový záznam.

Neevidují se různé toolboxy, programy, skripty apod. Neevidují se tutoriální data k programům, protože jsou to často čistě účelová data, pro další použití nepoužitelná. Také můžou být omezena licencí použití jen s danou verzí programu.

Vytvoření nového záznamu:


Přihlašovací jméno je bakalar pro bakalářské práce, resp. magistr pro diplomové práce. Heslo bude sděleno Ing. Zdenou DOBEŠOVOU, Ph.D. v dostatečném časovém předstihu. Pro pracovníky katedry jméno a heslo sdělí Ing. Zdena DOBEŠOVÁ, Ph.D. Studentům řádného studia bude za účelem pouze vyhledávání neveřejných záznamů sdělen uživatel a heslo v rámci výuky.

V levém menu stiskněte tlačítko: Nový záznam Zobrazí se dialog pro vytvoření nového záznamu:


Zde nastavíte:
 • Odpovídající standard
 • Přístupová práva (která skupina uživatelů smí číst a která editovat). Pro uživatele bakalar a diplomant se volí jak pro editaci, tak pro prohlížení Diplomant.
 • Jazyky metadat (Podle ISO 19139 mají metadata jeden jazyk primární - v levém sloupci (pro KGI čeština), a mohou mít několik daších jazyků - v pravém sloupci. Vyberte češtinu a angličtinu v pravém sloupci.

 • Zvolte tlačitko "VYTVOŘIT" Pokud ve výběru stadardu zvolíte Import ze souboru/URL. Poté se na stránce objeví dialog pro import:


  Zde zadejte buď Prioritu má import souboru. Pokud chcete aktualizovat již existující záznam s jiným identifikátorem, zadejte pomocí tlačítka [ Výběr záznamu pro update ] identifkátor existujícího záznamu. Pokud importujete data ze souboru [ ESRI ISO metadata ], Můžete vybrat katalog geoprvků, do kterého naimportujete popis struktury datové sady.
  Tlačítkem [ X ] výběry zrušíte.

  Přepínačem "Existující záznam přepsat / ponechat" volít, zda se má záznam naimportovat i pokud existuje či ne.

  Editace existujícího záznamu

  Jakmile je záznam vytvořen, je možné přistoupit k editaci. Tatkto vypadá editační rozhranní aplikace. Význam jednotlivých prvků je popsán pod obrázkem.


  Popis jednotlivých prvků formuláře pro editaci dat:


  Profil
  - Pro data KGI je k dispozici profil UPOL. Tento vybraný profil ponechejte. Pozn.: U ISO 19115 implicitně se otevře jádro, je možné přepínat mezi dalšími předdefinovanými profily

  Oddíl
  - u ISO 19115 v plném standardu je velikost záznamu příliš velká, proto je možné zobrazovat jednotlivé části - oddíly. Při přepnutí mezi oddíly se data ukládají.

  Názvy elementů
  - kopírují stromovou strukturu XML dokumentu odpovídajícího standardu. Jsou barevně odlišeny takto:

  Typy polí formuláří
  - ve formuláři jsou odlišeny datové typy několika barvami:
  Kontextová nápověda
  - Pokud umístíte kurzor nad popisku pole, obejví se kontextová nápověda. Je převzatá přímo z definic jednotlivých položek normy, případně doplněna o další výklad.

  Výběr ze seznamů - systém má možnost definovat různé výběry z předdefinovaných hodnot, případně integraci s dalšími programy (gazeeteery, thesaury) přes webové služby. Pomocí těchto tlačítek otevřete nové okno pro komunikaci s pomocnými programy. POZOR! Chcete-li využít tyto funkce, musíte být umožněno ve otvírání vyskakujících oken pro tuto doménu Vašem prohlížeči.

  Kontrola položek: Během editace se v pravém horním rohu zobrazuje panel, na kterém se objevují ještě nevyplňené položky podle požadavků směrnice INSPIRE. Po jejich vyplnění je nutno záznam průběžně uložit, aby se zde zobrazila změna. Tato kontrola nebrání uživateli uložit záznam a doplnit jej později.

  Administrace záznamu

  Pokud je záznam po vytvoření alespoň jednou uložen, objeví se v záhlaví odkaz Administrace záznamu. Ťuknutím na něj otevřete dialogové okno, ve kterém je kdykoli možno nastavit

  4. Administrace

  Osoby s právy administrátora mají přístup do menu administrace. Zde jsou tyto funkce:

  5. Pokyny k vyplňování metadat (obecné pokyny a specifikace pro studenty KGI)

  Vyplňování metadat prostorových dat vyžaduje určitou znalost norem, proto doporučujeme školení či osobní konzultace s autory programu před vlastním vyplňováním záznamů. Pro vyplňování pro KGI je použit metadatový profil UPOL, který obsahuje základní potřebnou množinu metadatových pvků.

  Popis položek profilu UPOL (MICKA) pro metadata prostorových dat:
  PoložkaPopisPříklad
  jazyk metadat jazyk, ve kterém je pořízen metadatový záznam (může být více jazyků, podle normy je jeden primární) čeština, angličtina
  Identifikátor rodičovských metadat Pokud je popisovaný objekt (např. datová sada) součástí jiné datové sady (superset), je zde uveden odpovídající identifikátor (UUID).
  Pokud jsou data v tomto záznamu odvozená nebo mají nějaký společný základ s jinými daty (surovými), tak tyto data zaevidujte jako první a v této položce je vyberte, aby došlo k logickému provázání mezi jednotlivými záznamy. Např. mapování tůní a na ně navazující analýzy šíření.
  499a737a-221c-4941-b193-13a07f000001
  metadata - kontakt Kontaktní informace o osobě (studentovi), která vytvořil tento metadatový záznam. Vypsat informace - jméno a příjmení studenta.
  Organizace Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého, funkce student (student anglicky) nebo pokud jste zaměstnanec katedry nechte prázdné, e-mail váš email, role ve všech případech kontaktní bod.
  V případě, že se jedná o nakoupená nebo jinak získaná data - Tlačítkem + přidat nový metadata – kontakt a vyplňte informace o firmě (instituci), ze které byla data získána. Tj. oficiální jméno instituce (firmy), město, email, role kontaktní bod..
  Petr Novák, petr.novak@gmail.com ..., kontaktní bod
  ArcData Praha s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1-Nové Město,Telefon: 224 190 511
  Prostorová reprezentace // typ geometrie objektů Geometrické typy obsažené v datech. Má význam jen u vektorových dat. linie
  Referenční systém Kódy souřadnicových systémů, ve kterých je DS k dispozici. Výběr ze seznamu. EPSG:4326
  Identifikace/citace/název Název popisovaného zdroje (jedinečný v rámci katedry KGI). Student volí vhodně sám. Český a anglický název metadatového záznamu - odpovídá charakteru dat ne jménu diplomové/bakalářské práce! Snaha o dodržení formátu CO KDE KDY. Tento název se zobrazuje modře v seznamu vyhledaných metadat, resp. uživatel jej vidí jako první v přehledu, proto dobře zvážit pojmenování.
  Nepsat zkratky do názvu metadat ani do abstraktu (MPR, KUOK, …) vyjma ORP. Pokud se použije zkratka, tak ji v závorce rozepsat.
  Hraniční kameny v Hostýnských vrších v roce 2006.
  Eye tracking data legend pro tematické mapy.
  kalendářní datum Datum vytvoření / zveřejnění / revize dat. Je nutno vyplnit položku událost, která udává o jaký typ data jde.
  kód Specifický kód v rámci KGI pro snadné vyhledávání skupin dat (např. diplomek ze stejného roku):
  KGISBP-rok .... studentské práce bakalářské
  KGISDP-rok .... studentské práce magisterské
  KGISPP-rok .... práce doktorandské
  KGISRP-rok .... práce rigorózní
  KGIDATA-cislo* .... nakoupená data, získaná data
  KGIPROJ-jméno projektu .... data z projektů

  pozn.* číslo u nakopupených dat přiděluje Z.Dobešová
  KGISBP-2014
  KGISDP-2009
  KGISPP-2009
  KGISRP-2013
  KGIDATA-001
  KGIPROJ-Strasse
  abstrakt Stručný popis zdroje - stačí i pár SMYSLUPLNÝCH vět. Jde v podstatě o nejdůležitější položku metadat, stručnou charakteristiku. Zobrazuje se při vyhledávání ihned za názvem metadataového záznamu Bodová vrstva historických hraničních kamenů v Hostýnských vrších v roce 2006 zmapovaná šetřením v rámci bakalářské práce.
  účel vytvoření Důvod, proč byl zdroj pořízen (diplomová práce, legislativní, výzkumné projekty apod.)
  Povinné formulace pro studenty:
  „Vedoucím bakalářské/magisterské práce byl/a jméno vedoucího.“
  „Data byla vytvořena/zpracována v rámci bakalářské/diplomové práce s názvem ... název práce.“
  Pokud byla data zpracována v rámci nějakého projektu je potřeba napsat jeho název:
  „Práce byla zpracována v rámci projektu jméno projektu.“
  Vedoucím bakalářské práce byl Mgr. Jaroslav BURIAN.
  Data byla vytvořena v rámci bakalářské práce s názvem "GPS průvodce Olomouckého regionu".
  stav zpracování V jakém stavu je zpracování zdroje. Výběr z číselníku. Vybrat vždy "kompletní". kompletní
  kontaktní místo Zvolit ze seznamu a vybrat Ing. Zdena DOBEŠOVÁ,Ph.D. ze seznamu. Automaticky se dosadí telefon, adresa, e-mail, ...
  Jedná se o kontakt na stranu spravující metadata a data v rámci organizace (tedy ne metadata). Důležité je vyplnění odpovídající role – zvolit ze seznamu kontaktní bod.
  Zdena Dobešová ... kontaktní bod
  klíčová slova Volná klíčová slova nebo vybraná z thesauru GEMET (vyplňtě alespoň jedno slovo z tohoto thesauru - vyplňuje se pomocí vyskakovacího okna [<< Z výběru]). Lze přidat více slov. Raději více klíčových slov, slouží pak pro vyhledávání záznamů. přeprava, GEMET - Concepts, version 2.3
  omezení Druhá možnost, možnost "Právní omezení", řádek omezení vypsat "jen se souhlasem katedry" (with the agreement of department). Na řádku omezení přístupu zvolit vždy "další omezení".
  Pokud data podléhají nějaké licenční smlouvě u textu další omezení vypsat "licenční smlouva č. xxx" (license agreement no. xxx).
  Právní omezení, další omezení, licenční smlouva 125/2013
  prostorová reprezentace Určuje, zda jde o vetrorová či rastrová data (apod.). Výběr z číselníku. vektor
  prostorové rozlišení Buď měřítko mapy nebo minimální vzdálenost pro rozlišení objektů (u rastrových dat uvádějte velikost pixelu.) Měřítkový jmenovatel např. 10000, 25000. Doporučujeme VŽDY uvést měřítko kvůli následným výběrům.
  Vzdálenost - u gridů vybrat rozlišení (např. 5 m/pixel se napíše jako "hodnota" 5 a jednotka metr).
  50000
  jazyk zdroje Jazyk, ve kterém jsou textové položky obsažené v datech. Nemá význam u rastrových dat. čeština
  znakový sada Znaková sada, ve které je zdroj kódován. Nemá význam u rastrových nebo číselných dat. Původní číselník ISO bylo doplněn o windows-1250 a cp-852. čeština
  tématická kategorie Základní tématické zatřídění podle normy ISO 19115.
  Tématické kategorie jsou důležitější než klíčová slova! (Lepší 2 kategorie než 20 klíčových slov). Pomocí tlačítka + lze přidat více kategorií. Pro studenty: Tématické kategorie je potřeba dobře rozmyslet, ev. konzultovat s vedoucím práce!
  lokace, navigace
  rozsah / geografický rozsah Prostorový rozsah zdroje - buď jako ohraničující obdélník nebo polygon. Vyberte z mapy nebo ze seznamu prostorových jednotek (gazetteeru).
  rozsah / časový rozsah Časový rozsah není datum aktualizace, ale časové vymezení platnosti zdroje. Vhodně zvolit počáteční a konečné datum nebo jedno datum, ke kterému se data vztahují, tedy časový rozsah kdy byla data získávána npř. měřením v terénu. U leteckého snímku je to okamžik snímkování (uveďte okamžik), naopak u správního členění je to určité období, v němž je/bylo platné (uveďte počátek a konec). POZOR! Řada zdrojů je průběžně aktualizována a je nemožné určit tento údaj.
  Obsah / popis katalogu prvků Norma neumožňuje popis struktury dat, ale je možné se odkázat na feature katalog (katalog prvků) a uvést, které prvky jsou ve zdroji obsaženy. Výběr se provádí zobrazením příslušného feature katalogu (pokud je v systému registrován) a výběrem prvků. silnice, železnice
  Distribuce / distribuční formát Datový formát a verze formátu, ve kterém jsou data k dispozici. SHP, geodatabáze v. 9.1.,
  DWG v. 2007.
  Možnosti přenosu / on-line Adresa, na které je zdroj nebo informace o něm k dispozici. V příoadě WMS uveďte funkci jako "download". Výběr protokolu z číselníku. http://www.bnhelp.cz/ows/crtopo / OGC:WMS-1.1.1-http-get-capabilities / download
  Jakost dat - úroveň Vybrat jako na začátku v úrovni v hierarchii (nejčastěji datová sada/série). datová sada
  Jakost dat/ rodokmen/ zpráva Uveďte všechny informace o procesech zpracování dat, které umožní přehled o kvalitě dat.
  Vypsat jak data vznikla. V popisu se spíše zaměřit na technické detaily!
  Součástí této kolonky je také seznam tříd prvků (vrstev), které jsou v datové sadě obsaženy. Rozdělit na bodové, liniové a polygonové třídy prvků, dodržte pro přehlednost strukturu.
  Např.: bodové (point): poi.shp (body zájmu), obce.shp
  liniové (line): silnice.shp, reky.shp
  polygonové (polygon): lesy.shp.
  Digitalizace - měřítko podkladové mapy...
  GPS (měření) - typ přístroje, DOP parametry.
  teodolit - typ přístroje
  terénní měření - Typ přístroje, přesnost přístroje (z návodu, z etikety na přístroji).
  analýzy - Parametry, použité funkce (nástroj, toolbox, programy, extenze...) řízená neřízená klasifikace (základní info), mapová algebra, apod.

  Po vyplnění všech položek opět vlevo průběžné uložení, překontrolovat povinně vyplněné položky a následně ukončit editaci.

  Další dokumentace ...