Byla vybrána všechna data.
Počet záznamů: 127
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
  • Licence: GPL
  • Formáty: PDF
  • Přispěvatel: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
  • Popis dat: Pravidelné zjišťování vybraných parametrů půdní úrodnosti s možností usměrňovat používání hnojiv.
  • Obsah dat: Databáze FoxPro skládající se ze čtyř souborů - soubor měřených hodnot, aritmetické průměry hodnot na pozemku, statistické hodnoty a vážené průměry hodnot za podnik. Sledují se atributy: pH, potřeba vápnění, P, K, Mg, Ca, KVK a TK.
  • Historie: Data vznikly v roce 1961 odebíráním sondovacími tyčemi z orničního profilu. Aktualizace probíhá v šestiletých cyklech.
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:04:28
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • ARCDATA Praha, s.r.o.
  • Licence: GPL
  • Formáty: ESRI-GDB
  • Přispěvatel: ARCDATA Praha, s. r. o, ČUZK, ČSÚ
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WMTS 1.3.0
  • Popis dat: Digitální vektorová databáze České republiky ArcČR.
  • Obsah dat: ArcČR® 500 obsahuje vrstvy: silniční síť, železniční síť, vodní toky, hranice, vrstevnice, sídla, vodní plochy, bažiny a rašeliniště, lesy, letiště, železniční stanice a výškové kóty.
  • Historie: Podkladem pro zpracování ArcČR® 500 jsou mapy z databáze DATA200 (ČUZK) a data ZSJ – Základní sídelní jednotky poskytnuté Českým statistickým úřadem. Poslední verze je 3.1 z roku 2013.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-21 16:18:34
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • ARCDATA Praha, s.r.o.
  • Licence: GPL
  • Formáty: ESRI-GDB
  • Přispěvatel: ARCDATA Praha, s. r. o.
  • Popis dat: ArcDEM je součástí ArcČR 500 a z této digitální vektorové databáze využívá vrstevnice (po 25 a 50 m), linie vodních toků, vodní plochy, výškové body, kóty hladin vybraných vodních nádrží.
  • Obsah dat: Přesnost odpovídá chybě podkladové mapy zvětšené o chybu interpolace pro pixel (cca 20 m).
  • Historie: Digitální výškový model ArcDEM je interpolován jako GRID a je součástí ArcČR 500.
  • Znalosti: Vhodné pro krajské a celorepublikové měřítka, Celá republika rychle a jednotně, i když s nepřesnostmi
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 11:12:38
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a jednotlivé regionální pracoviště
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WFS 1.1.0
  • Popis dat: Data zobrazují úseky dálkových migračních koridorů s překážkami.
  • Obsah dat: Bariéry jsou rozděleny na kritické a problematické.
  • Historie: Vrstva vznikla v roce 2010 na podkladech mapy Migrační koridory pro velké savce v České republice 1 : 650 000.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: III.19
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 17:46:50
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Česká geologická služba
  • Podmínky poskytování
  • Licence: Komerční
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Česká geologická služba
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Bezešvá geologická mapa GEOČR50 je unikátní geografický informační systém, jehož jádrem je databáze digitalizovaných geologických map 1 : 50 000 a databáze společné geologické legendy ČR.
  • Obsah dat: GEOČR50 obsahuje 4 základní typy informací: chronostratigrafické jednotky (členění), regionální jednotky (členění), litologický popis hornin a litostratigrafické jednotky (členění).
  • Historie: Bezešvá geologická mapa ČR - GEOČR50 byla vytvořen v roce 2004 poloautomatickou digitalizací ze skenované série map Geologické a účelové mapování celého území ČR v měřítku 1 : 50 000. Aktualizace probíhá průběžně.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:32:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a jednotlivé regionální pracoviště
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WMTS 1.3.0
  • Popis dat: Data zobrazují hranice 366 typů biochor, 91 bioregionů a 4 biogeografických podprovincií na území České republiky.
  • Obsah dat: Biogeografické oblasti jsou rozděleny na kontinentální a panonské a na biochory a bioregiony. Biogeografické podprovince jsou rozděleny na hercynské, karpatské, panonské a polonské.
  • Historie: Vrstva byla vytvořena v roce 2005 a jednotlivé oblasti jsou rozděleny podle publikace.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: III.17
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:00:51
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a jednotlivé regionální pracoviště
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WFS 1.1.0
  • Popis dat: Data zobrazují hranice biosférických rezervací vymezených v rámci programu Člověk a biosféra (Man and the Biosphere Programme) na území ČR.
  • Obsah dat:
  • Historie: Vrstva byla vytvořena v roce 2012. Program Člověk a biosféra vznikl na půdě Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.9
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:01:34
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
  • Licence: Komerční
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
  • Popis dat: Datová sada zobrazuje hodnocení výnosnosti ZPF (Zemědělský půdní fond). Určení ZPF a jeho ochrana se řídí zákonem a vyhláškami.
  • Obsah dat: Tříd ochrany ZPF je pět: bonitně nejcennější, nadprůměrně produkční, průměrně produkční, podprůměrně produkční a velmi málo produkční.
  • Historie: Datová sada vznikla v roku 2008.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
  • Licence: Komerční
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Data BPEJ zobrazují kvalitativní rozdělení půdně klimatických podmínek zemědělsky využívané půdy v České republice.
  • Obsah dat: Bonitovaná půdně ekologická jednotka je především agronomický ukazatel. Je definována na základě agronomicky významných charakteristik podnebí, půdy, konfigurace terénu apod.
  • Historie: Aktualizace a nové oceňování jednotlivých BPEJ dochází na základně vyhlášek vydávaných Ministerstvem zemědělství ČR. Vektorové datové sada zobrazující základní charakteristiky BPEJ (klimatické regiony, sklonitost, expozice, skeletovost půdy, hloubka půdy a skupiny půdních typů) vznikla v roce 2008.
  • Znalosti: Klíčová vrstva pro pedologii. Jen na ZPF, nutno mít klasifikační klíč, který je online.
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 15:53:27
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: BLK
  • Přispěvatel: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • Popis dat: Mapová kompozice zobrazuje plochy porostů s určeným cílovým hospodářským souborem, který značí diferenciaci hospodaření v lesích. Vychází z lesních hospodářských plánů a osnov.
  • Obsah dat: Barevnou škálou se Cílový hospodářský soubor člení na 27 kategorií.
  • Historie: Datová sada Cílový hospodářský je rozdělena do tří vrstev pro každý rok, od kterého je vytvářena (2012, 2013). Datová sada je vyhotovená pro velké měřítko (1 : 1 000 až 1 : 35 000).
  • Znalosti: Toto nejsou data, ale aplikace. Datově založeno na OPRL.
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:44:45
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Česká informační agentura životního prostředí
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Česká informační agentura životního prostředí
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony z verze 2012 byla stanovena na 25 ha.
  • Obsah dat: Databáze obsahuje vrstvy CORINE Land Cover 2012 (CLC12_CZ), CORINE Land Cover 2006 - revidovaná (CLC06R_CZ) a CORINE Land Cover 2006-2012 - změnová (CHA12_CZ).
  • Historie: Data vznikly vyhodnocením vegetačního pokryvu z družicových snímků Landsat a IRS na základě projektu jednotného zpracování pro celou Evropu.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: II.2
  • Poslední aktualizace: 2015-04-21 15:28:42
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a jednotlivé regionální pracoviště
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WFS 1.1.0
  • Popis dat: Data zobrazují osy migračních koridorů vymezené v místech, která jsou v současnosti stále ještě průchozí.
  • Obsah dat:
  • Historie: Vrstva vznikla v roce 2010 na podkladech mapy Migrační koridory pro velké savce v České republice 1 : 650 000.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: III.19
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 17:46:43
  • Data pH
  • Zemědělská a půdní data
  • EPSG kódy: 3035
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Evropská komise - Joint Research Centre (JRC)
  • Licence: GPL
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: Evropská komise - Joint Research Centre
  • Popis dat: Obsahuje data kyselosti půdy.
  • Obsah dat:
  • Historie: Pomocí krigingu. Zdrojem bylo 12333 vzorků z 11 různých zdrojů. Aktualizace by měla probíhat každých 5 let.
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:08:00
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Evropská komise - Joint Research Centre (JRC)
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Evropská komise - Joint Research Centre
  • Popis dat: Data popisují sklon půdy ke zhutňování.
  • Obsah dat: Sklon k zhutňování a atributy převzaté z ESD.
  • Historie: Vychází z ESD a aktualizace by měla probíhat každých pět let.
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:09:07
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Digitální geografický model území ČR v měřítku 1 : 200 000 vznikl na základě evropského projektu EuroRegionalMap. Data jsou tedy homogenní v rámci Evropy a vystykovaná na státních hranicích.
  • Obsah dat: Obsahuje asi 50 typů objektů rozdělených do osmi tematických vrstev: administrativní hranice, vodstvo, doprava, sídla, geografická jména, různé objekty, vegetace a povrch, výškopis.
  • Historie: Databáze Data200 byla odvozena z EuroRegionalMap v roce 2007, přičemž při vzniku byl hlavním zdrojem dat Digitální model území 1 : 200 000 (DMÚ200) a ZABAGED. Aktualizace probíhá 1x za rok.
  • Znalosti: Ideální podklad pro přehledové mapy velkého území
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:18:23
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Databáze dekoračních kamenů v ČR obsahuje základní typy hornin, které jsou a byly v minulosti za účelem použití jako dekorační či stavební materiál těženy v České republice.
  • Obsah dat: Databáze je součástí mezinárodního projektu, jehož cílem je propojení všech podobných evropských systémů.
  • Historie: Základem pro tematický obsah databáze byly odborné knihy, články a časopisy na kamenické téma. Dalším zdrojem dat je průběžně probíhající terénní výzkum spojený s odběrem vzorků a fotodokumentací. Vzniká kolekce dekoračních kamenů ČR a z nich pořizovaných výbrusů, do databáze jsou rovněž doplňovány údaje o fyzikálně-mechanických vlastnostech hornin.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 15:39:03
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • National Geospatial-Intelligence Agency
  • Licence: Komerční
  • Formáty: DT(0,1,2)
  • Přispěvatel: NIMA – National Imaginery and Mapping Agency
  • Popis dat: Digital Terrain Elevation Data level 0 (DTED 0) zobrazují terén v pravidelné síti bodů 30” x 30” pro Českou republiku, ale i pro svět.
  • Obsah dat: Přesnost se pohybuje od 15 od 250 m v závislosti na členitosti terénu.
  • Historie: DTED 0 vznikl z dat GTOPO, jež poskytlo Earth Resources Observation an Science (EROS) Center.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 11:10:35
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • National Geospatial-Intelligence Agency
  • Licence: Komerční
  • Formáty: DT(0,1,2)
  • Přispěvatel: NIMA – National Imaginery and Mapping Agency
  • Popis dat: Digital Terrain Elevation Data level 1 (DTED 1) zobrazují terén v pravidelné síti bodů 3” x 3” pro Českou republiku, ale i pro svět.
  • Obsah dat: Přesnost se pohybuje od 3 od 20 m v závislosti na členitosti terénu.
  • Historie: DTED 1 vznikl z vrstevnic DMÚ 25 a z dat SRTM 1 (Shuttle Radar Topography Mission)
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 11:10:50
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • National Geospatial-Intelligence Agency
  • Licence: Komerční
  • Formáty: DT(0,1,2)
  • Přispěvatel: NIMA – National Imaginery and Mapping Agency
  • Popis dat: Digital Terrain Elevation Data level 2 (DTED 2) zobrazují terén v pravidelné síti bodů 1” x 1” pouze pro ČR.
  • Obsah dat: Přesnost se pohybuje od 3 od 15 m v závislosti na členitosti terénu.
  • Historie: DTED 2 vznikl z vrstevnic DMÚ 25 a z dat SRTM 3 (Shuttle Radar Topography Mission)
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 11:11:02
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Databáze GeoČR 25 je unikátní geografický informační systém vznikající postupnou digitalizací geologických map 1 : 25 000. Součástí tohoto GIS jsou databáze dokumentačních bodů a databáze společné geologické legendy.
  • Obsah dat:
  • Historie: Datová sada GEOČR25 byla zčásti poloautomaticky digitalizována ze skenovaných geologických map v software Microstation (formát DGN) a následně převedena do formátu ESRI geodatabáze, nové mapové listy pak vznikají přímou digitalizací autorských rukopisů do ESRI geodatabáze. GEOČR25 pokrývá zhruba 20% území ČR.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:32:55
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: ČHMÚ, ČÚZK, VÚV TGM
  • Popis dat: Geografická databáze určená pro tvorbu tematických kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod nad Základní mapou ČR 1 : 10 000, resp. 1 : 50 000, včetně Mapy záplavových území ČR 1 : 10 000, a dále pro prostorové analýzy v prostředí geografických informačních systémů a zpracování reportingových dat podle Rámcové směrnice 2000/60/ES v oblasti vodní politiky.
  • Obsah dat: Data obsahují 10 typů objektů: Základní jevy povrchových a podzemních vod, Účelová klasifikace povrchových a podzemních vod, Chráněná území, Záplavová území, Měřící a kontrolní místa povrchových vod, Objekty subsystému užívání vody, Místa odběru a vypouštění, Objekty na toku, Objekty meteorologických pozorování
  • Historie: DIBAVOD vzniká primárně nad vybranými objekty ZABAGED®. Je průběžně aktualizován a doplňován jako "živý produkt".
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:45:37
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Česká geologická služba
  • Podmínky poskytování
  • Licence: Komerční
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: ČGS – Česká geologická služba, ARCADATA Praha, s.r.o., GISAT, PICODAS, ČÚZAK, Geofyzika, a.s.
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Digitální geoatlas České republiky - GEOČR 500 poskytuje 11 map s geovědní tématikou, vzniklých vesměs z původních analogových dat v měřítku 1 : 500 000.
  • Obsah dat: Obsahuje mapy: Geologická mapa, Radiometrická mapa, Mapa radonového rizika, Metalogenetická mapa, Mapa minerálních vod, Gravimetrická mapa, Digitální výškopis, Družicová mapa, Mapa krajinného pokryvu a Topografická mapa.
  • Historie: Digitální geoatlas České republiky byl vytvořen v roce 1998. Aktualizace probíhá průběžně.
  • Znalosti: Vhodné pro krajské až celorepublikové měřítka
  • INSPIRE: II.4
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:32:18
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G) s úplnou střední chybou výšky 0,4 m pro přesně vymezené objekty (budovy) a 0,7 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného pokryvu).
  • Obsah dat: Představuje zobrazení území včetně staveb a rostlinného pokryvu ve formě nepravidelné sítě výškových bodů (TIN).
  • Historie: DMP 1G vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. Pro celé území ČR by DMR 5G měl být vytvořen do roku 2015. DMP 1G se předpokládá aktualizovat metodou obrazové korelace leteckých měřických snímků a metodou leteckého laserového skenování.
  • Znalosti: ještě není pro celou ČR
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Armáda ČR
  • Licence: Neveřejné
  • Přispěvatel: VGHMÚř Dobruška
  • Popis dat: Digitální model reliéfu 1. generace (DMR-1) byl vytvořen armádou ČR. Zobrazuje terén v pravidelné síti bodů (1x1 km).
  • Obsah dat: Přesnost se pohybuje od 15 do 30 m v závislosti na členitosti terénu.
  • Historie: DMR-1 vznikl digitalizací vrstevnic TM 1 : 200 000 pro ČR i střední Evropu.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:30:51
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Armáda ČR
  • Licence: Neveřejné
  • Přispěvatel: VGHMÚř Dobruška
  • Popis dat: Digitální model reliéfu 2. generace (DMR-2) byl vytvořen armádou ČR. Zobrazuje terén v pravidelné síti bodů (100x100 m).
  • Obsah dat: Přesnost se pohybuje od 3 od 15 m v závislosti na členitosti terénu.
  • Historie: DMR-2 vznikl digitalizací vrstevnic z DMÚ 25.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 11:09:34
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Armáda ČR
  • Licence: Neveřejné
  • Přispěvatel: VGHMÚř Dobruška
  • Popis dat: Digitální model reliéfu 3. generace (DMR-3) byl vytvořen armádou ČR. Zobrazuje terén v nepravidelné síti výškopisných bodů (TIN)
  • Obsah dat: Přesnost se pohybuje od 3 od 7 m v závislosti na členitosti terénu.
  • Historie: DMR-3 vznikl stereofotogrammetrickým mapováním v letech 2003 až 2008.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 17:53:41
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v pravidelné síti (5 x 5 m).
  • Obsah dat: Každý bod má souřadnice X, Y, H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání. Tento digitální model reliéfu má úplnou střední chybu výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu.
  • Historie: DMR 4G vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. Od roku 2013 je průběžně aktualizován v návaznosti na aktualizaci a verifikaci dat ZABAGED®, a to metodami digitální stereofotogrammetrie a na vybraných územích i metodou leteckého laserového skenování.
  • Znalosti: Nejlepší zdroj pro výškopis, dustupné i v ArcGIS Online
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN).
  • Obsah dat: Každý bod má souřadnice X, Y, H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání. Tento digitální model reliéfu má úplnou střední chybu výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.
  • Historie: DMR 5G vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. Pro celé území ČR by DMR 5G měl být vytvořen do roku 2015. Tento digitální model reliéfu je základní zdrojovou databází pro tvorbu vrstevnic určených pro mapy velkých měřítek a počítačové vizualizace výškopisu v územně orientovaných informačních systémech vysoké úrovně podrobnosti.
  • Znalosti: ještě není pro celou ČR
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Armáda ČR
  • Licence: Neveřejné
  • Přispěvatel: VGHMÚř Dobruška
  • Popis dat: Digitální model území 100 je základní mapové dílo v měřítku 1 : 100 000 vytvořené armádou České republiky.
  • Obsah dat: Je tvořen 8 vrstvami: vodstvo, komunikace, potrubí, telekomunikační a energetické trasy, rostlinný kryt, sídla, průmyslové a jiné objekty, hranice a ohrady a výškopis.
  • Historie: DMÚ 100 vznikl přímou digitalizací TM100. Aktualizace probíhá dle potřeby.
  • Znalosti: Armáda oficiálně již aktualizace nesmí poskytovat civilními sektoru, pro dobu vzniku velmi přesný polohopis. Obsahuje základní atributy
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:26:25
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Armáda ČR
  • Licence: Neveřejné
  • Přispěvatel: VGHMÚř Dobruška
  • Popis dat: Digitální model území 200 je základní mapové dílo v měřítku 1 : 200 000 vytvořené armádou České republiky. Přesnost dat se pohybuje v rozmezí 50 až 100 metrů.
  • Obsah dat: Je tvořen 8 vrstvami: vodstvo, komunikace, potrubí, telekomunikační a energetické trasy, rostlinný kryt, sídla, průmyslové a jiné objekty, hranice a ohrady a výškopis.
  • Historie: DMÚ 200 vznikl digitalizací TM200 a tudíž přesností odpovídá Topografické mapě v měřítku 1 : 200 000.
  • Znalosti: Armáda oficiálně již aktualizace nesmí poskytovat civilními sektoru, pro dobu vzniku velmi přesný polohopis. Obsahuje základní atributy
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:26:42
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Armáda ČR
  • Licence: Neveřejné
  • Přispěvatel: VGHMÚř Dobruška
  • Popis dat: Digitální model území 25 je základní mapové dílo v měřítku 1 : 25 000 vytvořené armádou České republiky. Přesnost dat je do 20 m u nestabilního polohopisu.
  • Obsah dat: Je tvoře 8 vrstvami: vodstvo, komunikace, potrubí, telekomunikační a energetické trasy, rostlinný kryt, sídla, průmyslové a jiné objekty, hranice a ohrady a výškopis
  • Historie: DMÚ 25 začal vznikat v roce 1991 digitalizací map TM100 (Základní TM25 vznikala a je udržována na základě přímého mapování a ostatní mapy TM jsou od ní odvozovány). Aktualizace probíhá podle potřeby.
  • Znalosti: Armáda oficiálně již aktualizace nesmí poskytovat civilními sektoru, pro dobu vzniku velmi přesný polohopis. Obsahuje základní atributy
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:26:08
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Armáda ČR
  • Licence: Neveřejné
  • Formáty: TXT
  • Přispěvatel: VGHMÚř Dobruška
  • Popis dat: Digitální výškopis terénu 1 zobrazuje výšková data ve formě pravidelné bodové mřížky 3“ x 3“
  • Obsah dat: Přesnost dat je 5 až 30 m podle členitosti terénu.
  • Historie: Digitální výškopis terénu 1 vznikl v roce 2000 na podkladu DVD (Digitální výškopisná data – DMR 2,5). Zobrazuje území České republiky a navíc 50 km za hranicemi státu.
  • Znalosti: Vhodné pro přeshraniční (příhraniční) studie.
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 11:13:46
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Armáda ČR
  • Licence: Neveřejné
  • Přispěvatel: VGHMÚř Dobruška
  • Popis dat: Digitální výškopisná data (DVD) jsou také považována za DMR-2,5, protože se jedná pouze o rozšíření DMR-2.
  • Obsah dat: Přesnost tohoto modelu je 3-5 v odkrytém terénu, 5-8 m v intravilánech a 10-15 m v zalesněném terénu.
  • Historie: DMR-2,5 vznikl digitalizací vrstevnic z DMÚ 25 a přidáním výškopisných bodů I. až VI.řádu.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 11:10:10
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • ARCDATA Praha, s.r.o.
  • Licence: Komerční
  • Přispěvatel: ARCDATA Praha, s.r.o.
  • Popis dat: Družicová mapa České republiky je poskytována ve dvou variantách. 1. v přírodních barvách s prostorovým rozlišením 30 m a 2. v nepravých barvách s prostorovým rozlišením 15 m
  • Obsah dat:
  • Historie: Družicová mapa České republiky byla vytvořena v roce 2002 ze snímků pořízených v letech 1999 a 2000 senzorem ETM+, který nese družice Landsat 7. Jedná se o mozaiku 9 snímků. Střední polohová chyba je 10 m.
  • Znalosti: Landsat data volně ke stažení, zpracovana data součástí ArcGIS Online
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Evropská komise - Joint Research Centre (JRC)
  • Licence: GPL
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: Evropská komise - Joint Research Centre
  • Popis dat: Celkem 62 datových sad, z toho 5 týkajících se půdy vzniklo díky spolupráci JRC a EFSA. Data vychází z ESD a WHSD.
  • Obsah dat: Dostupné půdní atributy (týkají se vrchní vrstvy půdy): obsah organické hmoty, pH, sypná hustota, textura, podíl vody
  • Historie: Vzniklo na základě ESD a WHSD. Aktualizace zatím neproběhla.
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:09:25
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: BLK
  • Přispěvatel: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • Popis dat: Mapová kompozice zobrazuje počet etáží v porostní skupině.
  • Obsah dat: Barevnou škálou je odděleno počet etáží v členění: 1 etáž, 2 etáže, 3 etáže, 4 etáže, více etáží.
  • Historie: Datová sada Etáživost je rozdělena do tří vrstev pro každý rok, od kterého je vytvářena (2011, 2012, 2013). Datová sada je vyhotovená pro velké a střední měřítko (1 : 1000 až 1 : 35 000 a 1 : 35 000 až 1 : 200 000).
  • Znalosti: Toto nejsou data, ale aplikace. Datově založeno na OPRL.
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:43:34
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Evropská komise - Joint Research Centre (JRC)
  • Licence: GPL
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: Evropská komise - Joint Research Centre
  • Popis dat: Jedná se o doplňující data derivovaná z dat ESD
  • Obsah dat: Obsahuje atributy: podíl písku, jílu, hlíny, hrubozrnného materiálu a organického uhlíku, objemová hustota, obsah vody.
  • Historie: Data vznikla jednorázovou derivací z ESD v roce 2013.
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:06:38
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Český úřad zeměměřický a katastrální
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Evropská komise - Joint Research Centre
  • Popis dat: Databáze se skládá z prostorových dat, sémantických dat, analytických dat půdních profilů, dat o pravidlech půdních transferů a hydraulických parametrů.
  • Obsah dat: 73 atributů vázaných na SMU a Soil Type Units (STU), další atributy jsou vytvořené aplikací pravidel půdních transferů.
  • Historie: Na základě ESD v1, kolaborativní projekt států EU a sousedních zemí. V roce 2006 došlo k aktualizaci z verze 1 na verzi 2.
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:06:14
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • Popis dat: Datová sada Evropsky významné lokality jsou dle zákona definovány jako území, které významně přispívají k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť a k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti.
  • Obsah dat: Datová sada poskytuje základní informace o rozsahu evropsky významných lokalit, která mají jednoznačnou vazbu k vodnímu prostředí vzhledem k přítomnosti vodních a na vody vázaných druhů a habitatů.
  • Historie: Datová sada byla vytvořena výběrem podle specifických kritérií definovaných AOPK ČR a VÚV T.G.M. nad datovou sadou všech vyhlášených Evropsky významných lokalit. Hranice EVL byla zpracována nad Základní mapou ČR 1 : 10 000. Datová sada byla zpracována AOPK ČR a VÚV TGM, v.v.i. v rámci projektu VaV/650/2/03, který byl řešen v letech 2003–2006 s finanční podporou Ministerstva životního prostředí v programu VaV.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:38:40
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Česká geologická služba
  • Podmínky poskytování
  • Licence: Komerční
  • Formáty: DBF
  • Přispěvatel: Česká geologická služba
  • Popis dat: Databáze výsledků analýz povrchových vod pro mapy chemismu vod edice účelových map 1 : 50 000 (Majer - Veselý et al.) pro území celé České republiky.
  • Obsah dat:
  • Historie: Databáze zahrnuje celkem 14 237 záznamů. K dispozici jsou výsledky stanovení SIO2, Al, Na, K, Mg, Ca, Li, Sr, Fe, Mn, Zn, Be, Cd, As, Pb, Cu, Cl, NO3, SO4, F a dále parametry pH, vodivost a alkalita.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:33:22
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Česká geologická služba
  • Podmínky poskytování
  • Licence: Komerční
  • Formáty: PDF
  • Přispěvatel: Česká geologická služba
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Databáze obsahuje základní identifikační, polohopisné a další informace o objektech (sondách, studních, odkryvech apod.), včetně odkazů na archivovanou geologickou dokumentaci a zpravidla i formalizovaný popis geologického profilu.
  • Obsah dat: Databáze tvoří otevřenou hierarchickou informační strukturu umožňující zařazování nových výsledků a podrobnějších měření a pozorování.
  • Historie: Naplňování databáze probíhá od roku 1976, roční přírůstek v posledních letech cca. 10 000 - 15 000 vrtů. Aktualizace probíhá průběžně.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 15:40:51
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Popisované objekty jsou reprezentovány bodovou s atributy. Geometrická reprezentace odpovídá poloze objektu v ZABAGED a další část objektů odpovídá poloze ve Státním mapovém díle.
  • Obsah dat: Popis k 165 typům geografických objektů.
  • Historie: Tvorba datové sady Geonames započala v roce 1997 a pro celé území byla první verze dokončena v roce 2005. Datová sada je aktualizována v tříletých cyklech a poslední aktualizace proběhla v roce 2014.
  • Znalosti: Bez většího praktického významu, jen popis
  • INSPIRE: I.3
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 10:51:07
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a jednotlivé regionální pracoviště
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WFS 1.1.0
  • Popis dat: Data zobrazují hranice mezinárodně významné části přírody pod patronací UNESCO (Global Geopark).
  • Obsah dat: V České republice je jediný geopark.
  • Historie: Vrstva byla vytvořena v roce 2010.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.9
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 17:42:15
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Evropská komise - Joint Research Centre (JRC)
  • Licence: GPL
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: Evropská komise - Joint Research Centre
  • Popis dat: Odhady půdního uhlíku v tunách na hektar. Jsou k dispozici hodnoty pro vrchní vrstvu půdy (0 – 30 cm), tak i pro hlubší vrstvu (30 – 100 cm).
  • Obsah dat: Obsah organického půdního uhlíku (t C/ha).
  • Historie: Odvození na základě Harmonized World Soil Database (WHSD). Vzniklo v roce 2012- Aktualizace se plánuje v pětiletých cyklech.
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Česká geologická služba
  • Podmínky poskytování
  • Licence: Komerční
  • Formáty: ArcSDE
  • Přispěvatel: Česká geologická služba
  • Popis dat: Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000 je součást Souboru geologických a účelových map a byla vytvořena v Českém geologickém ústavu. Cílem bylo charakterizovat geologické prostředí z hydrogeologického hlediska.
  • Obsah dat: Mapa obsahuje informace: charakteristika hydrogeologického prostředí (kolektory, izolátory), přístupnost podzemních vod, vhodnost podzemních vod pro vodárenské účely a možnost akumulace podzemních vod.
  • Historie: Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000 vznikala v průběhu let 1985 až 1998 v rámci projektu Geologické a účelové mapování v měřítku 1:50 000 (Cicha et al.) a pokrývá celé území ČR. V současné době již aktualizace neprobíhá.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:34:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav, VÚV TGM – Výzkumný úřad vodohospodářský T.G. Masaryka
  • Popis dat: Data zobrazují jednotlivá povodí rozdělená podle řádů.
  • Obsah dat: Kromě hydrologických povodí 1. až 4. řádů obsahuje číslo hydrologického pořadí.
  • Historie: Vrstva rozvodnic v měřítku 1 : 10 000 byla vytvořena v úzké spolupráci ČHMÚ a VÚV TGM, v.v.i. Podkladem pro vytvoření rozvodnic měřítka 1 : 10 000 na území ČR byla říční síť datového modelu DIBAVOD (VÚV TGM ,v.v.i.) a data ZABAGED (ČÚZK). Data mimo území ČR byla získána na základě spolupráce se zahraničními partnery.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:35:24
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Evropská komise - Joint Research Centre (JRC)
  • Licence: GPL
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: Evropská komise - Joint Research Centre
  • Popis dat: Stanovení K-faktoru erodovatelnosti půdy.
  • Obsah dat: Číselné hodnoty K-faktoru rozdělené do 8 úrovní.
  • Historie: Vychází z ESD a LUCAS projektu. Vznikla v roce 2014.
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:12:00
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka. Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou.
  • Obsah dat: Obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis.
  • Historie: Katastrální mapa ve formě digitální mapy nebo digitalizované mapy byla vyhotovena při obnově katastrálního operátu novým mapováním nebo přepracováním analogových map nebo je výsledkem převodu číselného vyjádření analogové mapy v S-JTSK do digitální podoby. Obrazy katastrálních map v analogové formě jsou jejich geograficky referencovanými skeny. Aktualizace probíhá měsíčně. Analogová mapa pokrývá 23,42 % území České republiky, což je 18 473,23km2.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.6
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 11:04:54
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka.
  • Obsah dat: Obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis.
  • Historie: Katastrální mapa ve vektorové podobě vzniká poloautomatickou vektorizací rastrových map nebo vytvořením jako původní data při změnách v katastru nemovitostí.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.6
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 17:12:08
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Český úřad zeměměřický a katastrální
  • Podmínky poskytování
  • Licence: Komerční
  • Formáty: JPG
  • Přispěvatel: Český úřad zeměměřický a katastrální
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WMTS 1.3.0
  • Popis dat: Zobrazují přehledy kladů mapových listů základních a topografických map.
  • Obsah dat: Klady listů pro: TM 50, TM 100, ZM 10, ZM 25, ZM 50, ZM 100, ZM 200, TM 200, klady a názvy listů SMO5.
  • Historie:
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.2
  • Poslední aktualizace: 2015-04-21 16:47:50
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Česká informační agentura životního prostředí
  • Licence: GPL
  • Přispěvatel: Česká informační agentura životního prostředí
  • Popis dat: Služba zobrazuje klasifikaci půdních typů podle Taxonomického klasifikačního systému půd ČR (TKSP) a World Reference Base for Soil Resources (WRB).
  • Obsah dat: Jedná se o polygonovou vrstvu 25 půdních typů.
  • Historie: Zde popiš historii dat a způsob jejich aktualizace.
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • INSPIRE: III.3
  • Poslední aktualizace: 2015-04-28 15:27:28
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Armáda ČR
  • Licence: Neveřejné
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: VGHMÚř Dobruška
  • Popis dat: Letecké měřické snímky vytváří Armáda ČR od roku 1936, od kdy je i v VGMÚř Dobruška zřízen archiv. Část snímků je již v digitální podobě.
  • Obsah dat: Snímky se pohybují v měřítku od 1 : 4 000 do 1 : 40 000. Všechny snímky jsou ortorektifikované a ortofotomapy jsou vytvořeny ze snímků vojenských výcvikových prostorů a ze snímků vybraných měst.
  • Historie: Do roku 1989 byly letecké měřické snímky utajovány. V současné době se již poskytují digitálně a původní analogové snímky se skenují a dochází k digitalizaci celého archivu.
  • Znalosti: Jsou poskytovány volně po dotazu.
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:29:06
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
  • Popis dat: Datová sada obsahuje vody, které jsou dle nařízení vlády stanovené jako vhodné pro život a reprodukci původních druhů druhů ryb a dalších živočichů, s rozdělením na vody lososové a kaprové.
  • Obsah dat: Datová sada je zřízena za účelem zvýšení ochrany těchto vod před znečištěním a zlepšení jejich jakosti, tak, aby se stali trvale vhodnými pro podporu života ryb náležejících k původním druhům.
  • Historie: Rybné vody byly vymezeny podle vybraných charakteristik vodních toků. Využity byly rybářské map, údaje byly rovněž odborně ověřeny v terénu. Vymezení bylo předmětem projektu VÚV T.G.M., v.v.i. v gesci MŽP s odbornou garancí MZe. Vymezení bylo zveřejněno v Nařízení vlády 71/2003 Sb. Rybné vody byly původně identifikovány nad vrstvou vodních toků Digitální základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000. V roce 2009 dochází k upřesnění identifikace nad vrstvou jemných úseků toků DIBAVOD v měřítku 1 : 10 000.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.8
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:36:58
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Evropská komise - Joint Research Centre (JRC)
  • Licence: GPL
  • Formáty: XLS
  • Přispěvatel: Evropská komise - Joint Research Centre
  • Popis dat: V roce 2009 Evropská komise rozšířila původní projekt LUCAS, který popisoval LULC, o sběr vzorků z vrchní půdní vrstvy. Z původních vzorků bylo vybráno přibližně 20 000, kde byly provedeny půdní odběry. Vzorek je získán z 0,5 kg vrchní půdní vrstvy (0-20 cm hloubky).
  • Obsah dat: Obsahuje atributy: množství jílu, písku, hlíny, hrubozrnných částic, organického uhlíku, uhličitanů, fosforu, dusíku, pH, kationové výměnné kapacity a multispektrálních vlastností
  • Historie: Vznikla z půdních odběrů v roce 2009. K aktualizaci došlo v roce 2013.
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a jednotlivé regionální pracoviště
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WFS 1.1.0
  • Popis dat: Data zobrazují hranice vyhlášených maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky) a jejich ochranných pásem.
  • Obsah dat:
  • Historie: Vrstva byla aktualizována v roce 2014.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.9
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 17:27:43
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • Popis dat: V této datové sadě jsou zobrazeny právně definována maloplošná chráněná území jako národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka a přírodní památka.
  • Obsah dat: Datová sada poskytuje základní informace o rozsahu maloplošných zvláště chráněných území, která mají jednoznačnou vazbu k vodnímu prostředí vzhledem k přítomnosti vodních a na vody vázaných druhů a habitatů.
  • Historie: Datová sada byla vytvořena výběrem podle specifických kritérií definovaných AOPK ČR a VÚV T.G.M. nad datovou sadou všech maloplošných zvláště chráněných území uložených v digitálním registru ÚSOP. Hranice jednotlivých maloplošných chráněných území byly zpracovány nad různými mapovými podklady (Zabaged 1, ZM 10, KM, SMO5, GP apod.). Datová sada byla zpracována AOPK ČR a VÚV TGM, v.v.i. v rámci projektu VaV/650/2/03, který byl řešen v letech 2003–2006 s finanční podporou Ministerstva životního prostředí v programu VaV.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.8, I.9
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 15:49:06
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Mapa České republiky 1 : 1 000 000 (MČR 1M) obsahově navazuje na Mapu České republiky 1:500 000 a je rovněž koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa.
  • Obsah dat: Polohopis tvoří sídla, komunikace, vodstvo, administrativní hranice, porost a povrch půdy. Výškopis tvoří výškové body a stínovaný reliéf. Popis tvoří geografické názvosloví, výškové kóty, měřítko mapy, tiráž, textové části vysvětlivek a rámové údaje.
  • Historie: Od roku 2007 se MČR1M vytváří digitální technologií na podkladech datových sad ZABAGED, Geonames a dat z projektu EuroRegionalMap.
  • Znalosti: Je o rastr, tzn. dobrý rychlý podklad, ale nedá se v něm nic měnit (barva, výběr prvků),
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:20:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Mapa České republiky 1 : 500 000 (MČR 500) je základním státním mapovým dílem a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listu.
  • Obsah dat: Polohopis tvoří sídla, komunikace, vodstvo, administrativní hranice, porost a povrch půdy. Výškopis tvoří výškové body a stínovaný reliéf. Popis tvoří geografické názvosloví, výškové kóty, měřítko mapy, tiráž, textové části vysvětlivek a rámové údaje.
  • Historie: Od roku 2007 se MČR500 vytváří digitální technologií na podkladech datových sad ZABAGED, Geonames a dat z projektu EuroRegionalMap.
  • Znalosti: Je o rastr, tzn. dobrý rychlý podklad, ale nedá se v něm nic měnit (barva, výběr prvků),
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:20:29
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
  • Popis dat: Přehledná mapa vodárenských systémů, kanalizací a čistíren odpadních vod byla zpracována v měřítku 1 : 200 000. Tematický obsah zpracoval Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
  • Obsah dat:
  • Historie: Mapa zobrazuje stav platný k roku 1994. Je rozdělena do 35 mapových listů.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:40:38
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
  • Licence: GPL
  • Formáty: PDF
  • Přispěvatel: VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
  • Popis dat: Aplikace umožňuje prohlížet naskenovaná data z rozsáhlého mapování v letech 1961-1971. Představuje první podrobný a celostátně jednotný základní materiál o vlastnostech zemědělského půdního fondu. Mapy jsou v měřítku 1 : 5 000 a 1 : 10 000.
  • Obsah dat: Dělení půd je: černozemě, hnědozemě, illimerozované půdy (luvizemě), oglejené půdy (pseudogleje), rendziny, hnědé půdy (kambizemě), pozdoly, nivní půdy (fluvizemě), lužní půdy (černice), glejové půdy, antropogenní půdy, rašeliništní půdy (organozemě).
  • Historie: Komplexní průzkum půd začal vznikat v roce 1961 na podkladě vládního usnesení. Během mapování bylo otevřeno přes 700 000 kopaných sond a provedeno více než 2 miliony rozborů odebraných půdních vzorků. Mapové materiály byly zpracovány v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000. Jsou doplněné o okresní průvodní zprávy. Existují také doplňkové mapy a kartogramy v měřítku 1 : 50 000.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 15:52:26
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Český hydrometeorologický ústav
  • Licence: Neveřejné
  • Přispěvatel: Český hydrometeorologický ústav
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Vrstva automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrech stanic pozorujících k 1.8.2014.
  • Obsah dat: Rozlišují se meteorologické, klimatologické a srážkoměrné stanice.
  • Historie: Data jsou aktuální k 1.8.2014 a pochází z neveřejné databáze CLIDATA.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: III.14
  • Poslední aktualizace: 2015-04-21 16:16:00
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a jednotlivé regionální pracoviště
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WFS 1.1.0
  • Popis dat: Data zobrazují hranice migračně významných území zahrnující oblasti stálého výskytu velkých savců a prostory potřebné k migraci a chránící propustnost krajiny jako celku.
  • Obsah dat:
  • Historie: Vrstva vznikla v roce 2010 na podkladech mapy Migrační koridory pro velké savce v České republice 1 : 650 000.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: III.19
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 17:46:37
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a jednotlivé regionální pracoviště
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WFS 1.1.0
  • Popis dat: Data zobrazují hranice mokřadů vymezených v rámci Ramarské úmluvy na území ČR s užitím literatury.
  • Obsah dat:
  • Historie: Vrstva byla vytvořena v roce 2014 ruční vektorizací nad mapovým podkladem.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.9
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 17:42:21
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
  • Licence: GPL
  • Formáty: PDF
  • Přispěvatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, VÚLHM
  • Popis dat: Získání základních informací o chemickém složení půd a jeho změnách v čase, stanovení vlastností, které jsou ukazatelem citlivosti lesních půd ke znečištění ovzduší a vliv atmosférické depozice.
  • Obsah dat: Obsahují následující atributy: aktivní pH(H2O) a výměnné pH(CaCl2), sušina, dále obsah přístupných prvků ve výluhu BaCl2 (Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na) a celkový (pseudototální) obsah prvků ve výluhu lučavkou královskou (Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, kovy As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn), obsah Ntot, Stot, Ctot na analyzátoru CNS, přístupný P. Dále byl stanoven obsah Al a Fe v oxalátovém výluhu, obsah Hg a stanoveno zrnitostní složení.
  • Historie: Vzniká od roku 1986 v pětiletých a desetiletých cyklech. Sběr probíhá půdními sondami a půdními vrtáky. Vzniká na základě programu Evropské hospodářské komise při OSN
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:05:02
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: CSV
  • Přispěvatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a jednotlivé regionální pracoviště
  • Popis dat: Nálezová data zobrazují časově a prostorově lokalizované údaje o výskytu určitého taxonu. Analýzou těchto dat vznikají mapy zobrazující četnost výskytu druhů a přírodních biotopů v obcích.
  • Obsah dat: Statistická analýza dat ukazuje četnost výskytu druhů, četnost výskytu zvláště chráněných druhů, četnost výskytu přírodních biotopů a také plošné zastoupení přírodních biotopů.
  • Historie: Databáze nálezových dat ochrany přírody a jejich lokalizací je složená z různých datových zdrojů (importované sběratelské databáze, databáze aplikací sběru dat NDOP, ND ISOP, SurveyPro1 a SurveyPro2) a vznikla v roce 2007. V roce 2014 vznikla v rámci projektu BioLog (biolog.nature.cz) stejnojmenná mobilní aplikace, díky níž může veřejnost možno přidávat záznamy do databáze.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 15:59:20
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: JPG
  • Přispěvatel: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • Popis dat: Národní inventarizace lesu (NIL) je první celoplošná statistická inventarizace lesů v České republice. Jedná se o nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů. V rámci tohoto projektu vznikla řada mapových výstupů.
  • Obsah dat: Mezi mapové výstupy patří například: Bohatost struktury porostu, Defoliace koruny – jehličnany, Druh vlastnictví lesa, Ekologické řady, Humusová forma, Les, Lesnatost, lesy podle funkčního potenciálu, Ležící odumřelé dřevo, Nadmořská výška atd.
  • Historie: O provedení pro lesní hospodářství ČR přelomového šetření prvního cyklu Národní inventarizace lesů rozhodla vláda zákonem z roku 2000. První cyklus NIL pak probíhal v letech 2001 až 2004. Z tohoto cyklu jsou dostupné mapové výstupy vzniklé v roce 2008. Druhý cyklus NIL probíhá v letech 2011 až 2015.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 15:54:56
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a jednotlivé regionální pracoviště
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WFS 1.1.0
  • Popis dat: Data zobrazují hranice evropsky významných lokalit vymezených v rámci soustavy Natura 2000 a určených k ochraně přírodních stanovišť a nebo populací druhů.
  • Obsah dat:
  • Historie: Vrstva byla aktualizována v roce 2013. Jednotlivé oblasti jsou stanoveny dle patného nařízení vlády.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a jednotlivé regionální pracoviště
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WFS 1.1.0
  • Popis dat: Data zobrazují hranice ptačích oblastí vymezených v rámci soustavy Natura 2000 a určených k ochraně ptačích druhů.
  • Obsah dat:
  • Historie: Vrstva byla aktualizována v roce 2014. Jednotlivé oblasti jsou stanoveny dle patného nařízení vlády.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚV TGM – Výzkumný úřad vodohospodářský T.G. Masaryka, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání („koupací oblasti“) jsou vodním zákonem definovány jako povrchové vody využívané ke koupání osob pro vyhovující jakost vody, které obvykle používá ke koupání větší počet osob.
  • Obsah dat:
  • Historie: Datová sada byla vytvořena na základě informací z Ministerstva zdravotnictví ČR a odpovídá údajům na Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2012. Koupací místa byla identifikována nad vrstvou vodních toků a nádrží DIBAVOD (Digitální báze vodohospodářských dat)
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.8, III.4
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 17:39:50
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: BLK
  • Přispěvatel: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov.
  • Obsah dat: Mapy OPRL jsou: přírodní lesní oblast, m. přehledová, m. lesních vegetačních stupňů, m. cílových hospodářských souborů, m. typologická, m. dopravní, m. ÚSES, m. dlouhodobých opatření ochrany lesa, m. funkčního potenciálu a m. deklarovaných funkcí
  • Historie: Oblastní plány rozvoje lesa se vytváří podle zákona z roku 1995. Zpracovávají se pro jednotlivé přírodní lesní oblasti (41 lesních oblastí). V letech 1998 až 2001 došlo k četným změnám v legislativě a ÚHÚL v současné době při vytváření OPRL II, přechází na úroveň ekosystémových analýz.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Ortofoto ČR představuje periodicky aktualizovanou sadu barevných ortofot v rozměrech a kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km)
  • Obsah dat:
  • Historie: Do roku 2008 bylo Ortofoto ČR vytvářeno s velikostí pixelu 0,5 m, od roku 2009 s velikostí pixelu 0,25m. V roce 2010 se začalo snímkovat digitální kamerou, což výrazně zvýšilo přesnost. Snímky jsou vytvářeny v barevné škále 8 bitů. Od roku 2012 se snímkování provádí v dvouleté periodě (tzn. každý rok polovina území).
  • Znalosti: Zdarma dostupné přes WMS, jako podkladová vrstva v převážné části úloh stačí.
  • INSPIRE: II.3
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:29:25
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Česká geologická služba
  • Podmínky poskytování
  • Licence: Komerční
  • Formáty: DWG
  • Přispěvatel: Česká geologická služba
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Databáze obsahuje údaje o oznámených projevech starých důlních děl. Staré důlní dílo je dle zákona opuštěné dílo v podzemí nebo opuštěný lom, u kterého neexistuje provozovatel nebo jeho právní nástupce.
  • Obsah dat: Tato databáze vzniká pověřením Ministerstva životního prostředí.
  • Historie: Do registru starých důlních děl jsou zařazována všechna došlá oznámení. V rámci jednotlivých oznámení může být uvedeno i více důlních děl (objektů). Vlastní registr je veden formou složek, obsahujících záznamový list, výřez mapy s lokalizací díla, vyjádření ČGS pro MŽP, veškerou korespondenci a další související materiály. K registru patří i tzv. dokladová část, zahrnující plány zabezpečení, závěrečné technické zprávy a další pomocné zprávy a posudky. Tyto materiály jsou uloženy pod samostatnými signaturami v archivu ČGS. Následným šetřením ČGS jsou oznámené objekty zařazeny do příslušných kategorií. Současně s registrem starých důlních děl vznikla databáze starých důlních děl, do které jsou údaje z registru ukládány.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a jednotlivé regionální pracoviště
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WFS 1.1.0
  • Popis dat: Data zobrazují lokalizaci objektů (jednotlivý strom, stromořadí, skupina stromů) vyhlášených památným stromem.
  • Obsah dat:
  • Historie: Vrstva byla aktualizována v roce 2014.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.9
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 17:27:14
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Evropská komise - Joint Research Centre (JRC)
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Evropská komise - Joint Research Centre
  • Popis dat: Pomocí modelu stanovené hodnoty organického půdního uhlíku zemědělské půdy.
  • Obsah dat: Obsah organického půdního uhlíku (t C/ha)
  • Historie: Výpočet pomocí modelu v roce 2010. K aktualizaci došlo v roce 2013
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Evropská komise - Joint Research Centre (JRC)
  • Licence: GPL
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: Evropská komise - Joint Research Centre
  • Popis dat: Úkolem projektu bylo kvantifikovat hrozbu půdní eroze v Evropě.
  • Obsah dat:
  • Historie: Pomocí modelu. Počítáno na základě dat půdních, klimatických, dig. modelu a dat LULC v roce 2004.
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:11:00
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Botanický ústav AV ČR v.v.i.
  • Licence: GPL
  • Přispěvatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Potenciální přirozené vegetace České republiky je syntézou všech fytocenologických, synekologických a vegetačně kartografických dat o naší vegetaci, doplněných dlouhodobou terénní revizí.
  • Obsah dat: Zobrazuje hypotetický vegetační kryt, který by se vytvořil, kdyby v současné době ustala veškerá další činnost člověka. Data jsou rozdělena do 51 kategorií.
  • Historie: Původní tištěná mapa byla publikována v roce 1998
  • Znalosti:
  • INSPIRE: III.18
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 17:01:00
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Česká informační agentura životního prostředí
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Přispěvatel: Česká informační agentura životního prostředí
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Datová sada zobrazuje rozsahu rozlivů vodních toků při povodních na jaře 2006.
  • Obsah dat: Datová sada obsahuje stav povodní k 30.3.2006, 3.4.2006 a 5.4.2006.
  • Historie: Data vznikly v roce 2006.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-21 19:07:07
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Český hydrometeorologický ústav
  • Licence: GPL
  • Přispěvatel: Český hydrometeorologický ústav
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Datová sada obsahuje vrstvy se sítěmi objektů pozorování podzemních a povrchových vod ČHMÚ.
  • Obsah dat: Datová sada se skládá z vrstev: Jakost podzemní vody, Vrty, Prameny, Jakost povrchových vod a Průtoky.
  • Historie: Datová sada vznikla v roce 2011.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: III.7
  • Poslední aktualizace: 2015-04-21 17:20:46
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
  • Popis dat: Registr průmyslových zdrojů znečištění obsahuje údaje o nakládání s nebezpečnými látkami v průmyslových podnicích a jejich vypouštění do povrchových vod. Registr je součástí databáze Hydroekologického informačního systému VÚV TGM (HEIS VÚV).
  • Obsah dat: Registr hlavně sleduje identifikaci zdroje znečištění, množství látky používané při výrobě a množství látky vypouštěné do kanalizací nebo vodotečí.
  • Historie: Zdrojem dat registru jsou údaje poskytované ohlašovateli, tj. provozovateli průmyslových závodů. Registr vznikl řešením úkolů, které bylo součástí vstupu do Evropské unie. Údaje registru slouží k plnění reportingových povinností vůči Evropské komisi.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Český úřad zeměměřický a katastrální
  • Licence: Neveřejné
  • Formáty: PDF
  • Přispěvatel: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
  • Popis dat: Hodnocení stavu lesa podle stavu živin a dalších vybraných prvků a charakteristik v půdním prostředí.
  • Obsah dat: Následující atributy: pH (CaCl2), pH(H2O), N, Cox(NIR) P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Al, Zn, Cu, Pb, Cr a Cd.
  • Historie: Databáze vznikala v letech 1996-2011. Vychází z 16 155 půdních vzorků a 9 093 vzorků asimilačních odebraných při terénním průzkumu. Jedná se o jednorázový projekt, aktualizace neproběhla.
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:03:55
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • Popis dat: Datová sada Ptačí oblasti jsou právně definovaná území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populaci těch druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a stanovených právními předpisy Evropských společenství.
  • Obsah dat: Datová sada poskytuje základní informace o rozsahu ptačích oblastí, která mají jednoznačnou vazbu k vodnímu prostředí vzhledem k přítomnosti vodních a na vody vázaných druhů ptáků.
  • Historie: Datová sada byla vytvořena výběrem podle specifických kritérií definovaných AOPK ČR nad datovou sadou všech vyhlášených ptačích oblastí. Hranice ptačích oblastí byla zpracována nad Základní mapou ČR 1 : 10 000. Datová sada byla zpracována AOPK ČR a VÚV TGM, v.v.i. v rámci projektu VaV/650/2/03, který byl řešen v letech 2003–2006 s finanční podporou Ministerstva životního prostředí v programu VaV.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:38:00
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Česká geologická služba
  • Podmínky poskytování
  • Licence: Komerční
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Česká geologická služba, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • Popis dat: Mapy zobrazující půdní kryt určité oblasti.
  • Obsah dat: Vyjadřují jak typologickou příslušnost půdy (půdní typ, subtyp, hydromorfní vývoj, půdní varietu a formu), tak údaje o půdotvorném substrátu.
  • Historie: Projekt mapování půdních map dokončila Agentura ochrany přírody a krajiny a předala ČGS. Aktualizace dat probíhá podle potřeby.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Evropská komise - Joint Research Centre (JRC)
  • Licence: GPL
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: Evropská komise - Joint Research Centre
  • Popis dat: Stanovení R-faktoru erodovatelnosti půdy.
  • Obsah dat: Číselné hodnoty R-faktoru rozdělené do 8 stupňů.
  • Historie: Zde popiš historii dat a způsob jejich aktualizace.
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Ministerstvo zemědělství
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Ministerstvo zemědělství
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Registr půdy eviduje hlavně uživatelské vztahy dle zákona. Účelem je ověřování a správa dotací a žádostí o ně, a také evidence krajinných prvků, evidence obnovy travního porostu, evidence umístění objektů hospodářství atd.
  • Obsah dat: Hlavní vrstvy tvořící LPIS jsou půdní bloky (účinné, kultura a ekologie), nitrátové směrnice (staré, nové, uložení hnojiv) a eroze (eroze a protierozní opatření)
  • Historie: Registr půdy vznikal na základě zákona na přelomu let 2003 a 2004. Ke spuštění došlo 21. března 2004. Registr se dělí na iLPIS – pro zaregistrované farmáře a pLPIS – pro veřejnost a součástí je také WMS/WFS služba. Pokladová data jsou ZABAGED, RZM10 a RZM50. Registr je také napojen na data z ISKN.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:02:02
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Česká geologická služba
  • Podmínky poskytování
  • Licence: Komerční
  • Formáty: DWG
  • Přispěvatel: Česká geologická služba
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Databáze eviduje a zpřístupňuje údaje o rizikových opuštěných a uzavřených úložných místech těžebních odpadů.
  • Obsah dat:
  • Historie: Tento registr byl zveřejněn od 1. 5. 2012 a je provozován Českou geologickou službou z pověření MŽP na základě § 17 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu. Tvoří samostatnou webovou aplikaci, která je součástí informačního systému ČGS. Obsahuje informace o typu a míře rizika na jednotlivých lokalitách. Údaje vycházejí z Inventarizace úložných míst těžebních odpadů ČR a jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 15:41:37
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Česká geologická služba
  • Podmínky poskytování
  • Licence: Komerční
  • Formáty: DWG
  • Přispěvatel: Česká geologická služba
  • Popis dat: Databáze (SDE) Registru svahových nestabilit obsahuje základní údaje o evidovaných a terénně ověřených svahových nestabilitách (sesuvech, proudech, řícení apod.).
  • Obsah dat: Sesuvy samotné jsou děleny na aktivní, dočasně uklidněné a uklidněné. Databáze je založena na terénně ověřených zákresech svahových nestabilit v měřítku 1 : 10 000 a jejich strukturovaném popisu, včetně fotodokumentace.
  • Historie: Registr svahových nestabilit slouží jako široce dostupný zdroj vysoce kvalitních, kompatibilních a verifikovaných prostorových informací o svahových nestabilitách pro potřeby státní správy a samosprávy v rámci ČR i na úrovni EU a dále pak pro potřeby všech občanů ČR. Databáze se doplňuje průběžně.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:34:06
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: V RÚIAN jsou zachyceny a vedeny základní identifikační a lokalizační údaje vztahující se ke sledovaným prvkům v území (linie, plochy, body) a vzájemné časové a územní vazby mezi těmito prvky.
  • Obsah dat: Obsahem RÚIANu je: území státu, území regionu soudržnosti, vyšší územní samosprávní celek, území kraje, katastrální území, území ZSJ, stavební objekt, adresní místo, parcela, vojenský újezd, část obce, ulice nebo jiné veřejné prostranství.
  • Historie: Registr územní identifikace, adres a nemovitostí byl spuštěn v polovině roku 2012 jako jeden ze čtyř základních registrů veřejné správy v ČR. Základní zdroje informací jsou: Informační systém katastru nemovitostí (ČÚZK), Registr sčítacích obvodů (ČSÚ), Územně identifikační registr adres (MPSV).
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.4, I.5
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 17:17:13
  • RETM-1 mil.
  • Topografická data
  • 1 : 1000000
  • EPSG kódy: 28403, 5514
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Armáda ČR
  • Licence: Neveřejné
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: VGHMÚř Dobruška
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WMTS 1.3.0
  • Popis dat: Rastrový ekvivalent topografické mapy 1mil. zobrazuje území střední Evropy v měřítku 1 : 1 000 000. Aktualizují se každých 5-6 let.
  • Obsah dat:
  • Historie: RETM-1 mil. původně vznikal v letech 1963-1991.
  • Znalosti: Je o rastr, tzn. dobrý rychlý podklad, ale nedá se v něm nic měnit (barva, výběr prvků),
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:27:36
  • RETM-100
  • Topografická data
  • 1 : 100000
  • EPSG kódy: 28403, 5514
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Armáda ČR
  • Licence: Neveřejné
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: VGHMÚř Dobruška
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WMTS 1.3.0
  • Popis dat: Rastrový ekvivalent topografické mapy 100 zobrazuje území ČR a prostor přibližně 50 km za státní hranice v měřítku 1 : 100 000. Aktualizují se každých 5-6 let.
  • Obsah dat:
  • Historie: RETM-100 původně vznikal v letech 1989-1997.
  • Znalosti: Je o rastr, tzn. dobrý rychlý podklad, ale nedá se v něm nic měnit (barva, výběr prvků),
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:27:45
  • RETM-200
  • Topografická data
  • 1 : 200000
  • EPSG kódy: 28403, 5514
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Armáda ČR
  • Licence: Neveřejné
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: VGHMÚř Dobruška
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WMTS 1.3.0
  • Popis dat: Rastrový ekvivalent topografické mapy 200 zobrazuje prostor přibližně 100 km za státní hranice v měřítku 1 : 200 000. Aktualizují se každých 5-6 let.
  • Obsah dat:
  • Historie: RETM-200 původně vznikal v letech 1989-1991.
  • Znalosti: Je o rastr, tzn. dobrý rychlý podklad, ale nedá se v něm nic měnit (barva, výběr prvků),
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:27:54
  • RETM-25
  • Topografická data
  • 1 : 25000
  • EPSG kódy: 28403, 5514
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Armáda ČR
  • Licence: Komerční
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: VGHMÚř Dobruška
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WMTS 1.3.0
  • Popis dat: Rastrový ekvivalent topografické mapy 25 zobrazuje pouze vybrané území ČR podle požadavků AČR v měřítku 1 : 25 000. Aktualizují se každých 5-6 let.
  • Obsah dat:
  • Historie: RETM-25 původně vznikal v letech 1987-1996.
  • Znalosti: Je o rastr, tzn. dobrý rychlý podklad, ale nedá se v něm nic měnit (barva, výběr prvků),
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:28:08
  • RETM-50
  • Topografická data
  • 1 : 50000
  • rastr
  • EPSG kódy: 28403, 5514
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Armáda ČR
  • Licence: Neveřejné
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: VGHMÚř Dobruška
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WMTS 1.3.0
  • Popis dat: Rastrový ekvivalent topografické mapy 50 zobrazuje území ČR a prostor přibližně 50 km za státní hranice v měřítku 1:50 000. Aktualizují se každých 5-6 let.
  • Obsah dat:
  • Historie: RETM-50 původně vznikal v letech 1988-1996.
  • Znalosti: Je o rastr, tzn. dobrý rychlý podklad, ale nedá se v něm nic měnit (barva, výběr prvků),
  • Poslední aktualizace: 2015-04-21 16:26:14
  • RETM-500
  • Topografická data
  • 1 : 500000
  • EPSG kódy: 28403, 5514
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Armáda ČR
  • Licence: Neveřejné
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: VGHMÚř Dobruška
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WMTS 1.3.0
  • Popis dat: Rastrový ekvivalent topografické mapy 500 zobrazuje území střední Evropy v měřítku 1 : 500 000. Aktualizují se každých 5-6 let.
  • Obsah dat:
  • Historie: RETM-500 původně vznikal v letech 1982-1994.
  • Znalosti: Je o rastr, tzn. dobrý rychlý podklad, ale nedá se v něm nic měnit (barva, výběr prvků),
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:28:19
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
  • Popis dat: Datová sada obsahuje údaje o řádu toku podle Strahlera na říční síti ČR.
  • Obsah dat: Řád toku byl zpracován nad Strukturálním modelem vodních toků (STRTOK) reprezentovaným příslušnou vrstvou hydrologických úseků vodních toků v jemném členění Digitální základní vodohospodářské mapy ČR.
  • Historie: Údaje o řádu vodního toku podle Strahlera byly zpracovány ve VÚV TGM v roce 2005. Řád toku byl zpracován nad vrstvou hydrologických úseků vodních toků v jemném členění Digitální základní vodohospodářské mapy ČR (VÚV TGM, 2001). Doplňujícím zdrojem byly mapy popisující říční síť v sousedních státech.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 15:49:49
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Evropská komise - Joint Research Centre (JRC)
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Evropská komise - Joint Research Centre
  • Popis dat: Data znázorňují distribuci zasolených a zasodněných půd v zemích EU.
  • Obsah dat: Zasolení/zasodnění
  • Historie: Vychází z ESD a mapy zasolených půd v Evropě (Szabolcs, 1974). Vzniklo v roce 2008.
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:12:25
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: BLK
  • Přispěvatel: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • Popis dat: Vrstva zobrazuje plochy lesa podle smíšení dřevin na dvou úrovních jednotek prostorového rozdělení lesa – na úrovni porostní skupiny a na úrovni porostu.
  • Obsah dat: Barevnou škálou je odlišen jehličnatý les (75-100% zastoupení jehličnatých dřevin), listnatý les (75-100% zastoupení listnatých dřevin) a smíšený les (pokud na ploše takovéto většinové zastoupení listnatých ani smíšených dřevin není).
  • Historie: Mapová vrstva smíšenost lesů byla v mapové aplikaci zveřejněná v září v roce 2014. Vrstva je vyhotovená pro velké a střední měřítko (1 : 1 000 až 1: 35 000 a 1 : 35 000 až 1 : 200 000).
  • Znalosti: Toto nejsou data, ale aplikace. Datově založeno na OPRL.
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:42:05
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Evropská komise - Joint Research Centre (JRC)
  • Licence: GPL
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: Evropská komise - Joint Research Centre
  • Popis dat: Úkolem projektu bylo kvantifikovat hrozbu půdní eroze v Evropě.
  • Obsah dat: Obsahem jsou klasifikované pixely do 9 tříd.
  • Historie: Pomocí modelu v roce 2000. Počítáno na základě dat půdních, klimatických, dig. modelu a dat LULC. Předchůdce PESERA modelu.
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:11:28
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Soubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR je vektorový soubor vymezující území správních jednotek všech úrovní v rámci celé České republiky.
  • Obsah dat: Data zobrazují hranice republiky, krajů, okresů, ORP, obcí s pověřeným úřadem, obcí, katastrálních území, správních obvodů (jen pro hl. m. Praha), městských částí (obvodů) pro hl. m. Prahu a některá statutární města a hranice ZSJ.
  • Historie: Zdrojem grafických a popisných informací je RÚIAN, nebo Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, což je jeden ze základních registrů ČR. Základní registry jsou povinně vytvářeny a aktualizovány podle zákonu č. 111/2009 Sb. Aktualizace souboru probíhá z RÚIANu čtvrtletně.
  • Znalosti: Zdarma dostupné, jednoznačné administrativní hranice
  • INSPIRE: I.4
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 17:11:43
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav, VÚV TGM – Výzkumný úřad vodohospodářský T.G. Masaryka, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí
  • Popis dat: Datová sada se skládá z šesti vrstev. Prvních pět ukazuje správní hranice jednotlivých povodí a poslední vrstva rozděluje vodní toky dle správy (Lesy ČR, Národní parky, jednotlivá povodí apod.)
  • Obsah dat: Datovou sadu tvoří: Územní působnosti správců povodí, Oblast povodí, Dílčí povodí ČR, Sub-units, Koordinační oblasti v mezinárodních oblastech povodí Labe a Odry a Správa vodních toků.
  • Historie: Data vznikly ve VÚV TGM, v.v.i. podle údajů o územní identifikaci rozvodnic hydrologických povodí 4. řádu vedených v DIBAVOD (Digitální Báze Vodohospodářských Dat).
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.8
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 17:24:18
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Státní mapa 1 : 5 000 je základním státním mapovým dílem velkého měřítka. Jednotlivé mapové listy mají rozměr 2x2,5 km. Obsahuje polohopis, jehož podkladem je katastrální mapa, výškopis převzatý ze ZABAGEDu a popis převzatý z Geonames.
  • Obsah dat: Vektorová forma SM 1 : 5 000 nepokrývá celé území ČR, ale pouze tam, kde existuje vektorová katastrální mapa.
  • Historie: Do roku 2001 byla zpracovávána jako analogová mapa, tzv. Státní mapa 1 : 5 000 odvozená (SMO-5). V letech 2001 až 2007 byla na 30% území již vyhotovena vektorová forma a na zbylá část území byla doplněna skenováním podkladů původní SMO-5
  • Znalosti: Původní rastrový podklad zobrazuje hranice parcel a pokrývá celou ČR. Zajímavý podklad, ve webových službách funguje dobře
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:17:57
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Databáze shromažďuje a poskytuje v ucelené formě veškeré dostupné údaje o nerostném surovinovém potenciálu v ČR.
  • Obsah dat: Obsahuje dílčí databáze: d. ložisek nerostných surovin, d. dobývacích prostorů (DP), d. předchozích souhlasů ke stanovení dobývacích prostorů, d. chráněných ložiskových území (CHLÚ), d. průzkumných území (PÚ), d. grafických objektů a Správní d.
  • Historie: Subsystém byl vytvořen v devadesátých letech minulého století v Národním informačním středisku ČR. Aktualizace probíhá průběžně.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Evropská komise - Joint Research Centre (JRC)
  • Licence: GPL
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: Evropská komise - Joint Research Centre
  • Popis dat: Obsah organického uhlíku ve vrchní vrstvě půdy.
  • Obsah dat:
  • Historie: Výpočet na základě ESD, půdních transferů, landcover a teploty v roce 2006
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Evropská komise - Joint Research Centre (JRC)
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Evropská komise - Joint Research Centre
  • Popis dat: Množství půdního uhlíku ve vrchní vrstvě půdy - 19969 půdních odběrů. Odhadované množství půdního uhlíku ve státech EU 25.
  • Obsah dat: Obsah organického půdního uhlíku na odběrních místech (g/kg), odhadovaný půdní uhlík EU 25.
  • Historie: Vzniklo aplikací GAM modelu na data z průzkumu LUCAS v roce 2013.
  • Znalosti: pracovní výstup TACR TA04020888
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:07:32
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Datová sada zobrazuje vodní útvary, které jsou určeny jako vodní útvary dle právních norem (tzv. Vodní zákon). Zobrazené útvary povrchových vod jsou přírodní i umělé.
  • Obsah dat: U vodních útvarů se eviduje jejich územní identifikace, název, číselný identifikátor, kategorie a typ, název dílčího povodí a další.
  • Historie: Datová sada byla vytvořena podle hydrogeologické rajonizace se zohledněním antropogenních vlivů působících na podzemní vody. Vymezení útvarů podzemních vod bylo dále aktualizováno na základě změn, ke kterým došlo mezi zpracováním původní vrstvy útvarů podzemních vod koncem roku 2003 (v. 2.0) a výsledky nové Hydrogeologické rajonizace v prosinci 2005. Poslední aktualizace evidence (v.4.0) byla vyvolána novelou vodního zákona a prováděcích předpisů.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.8
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 17:23:15
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚV TGM, státní podniky Povodí
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Datová sada zobrazuje vodní útvary, které jsou určeny jako vodní útvary dle právních norem (tzv. Vodní zákon). Zobrazené útvary povrchových vod jsou přírodní i umělé.
  • Obsah dat: U vodních útvarů se eviduje jejich územní identifikace, název, číselný identifikátor, kategorie a typ, název dílčího povodí a další.
  • Historie: Datová sada byla vytvořena na základě dat vedených v evidenci vodních nádrží podle vyhlášky č. 391/2004 Sb. Nad Základní vodohospodářskou mapou 1 : 50 000. Od roku 2006 byly vodní útvary povrchových vod identifikovány nad vrstvami vodních toků a vodních nádrží Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD) v měřítku 1 : 10 000.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.8
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:36:21
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚV TGM – Výzkumný úřad vodohospodářský T.G. Masaryka, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR, státní podniky Povodí
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Datová sada vychází z materiálu MZe a MŽP "Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území" vydaného v Praze v září 2011. Obsahuje údaje o 65 lokalitách určených k územnímu hájení výhledových vodních nádrží.
  • Obsah dat:
  • Historie: Datová sada obsahuje údaje o 65 lokalitách určených k územnímu hájení výhledových vodních nádrží, včetně geografické lokalizace. Data vychází ze seznamu 186 lokalit připravených v seznamu pro Plán hlavních povodí ČR.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.8, I.9
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 17:25:27
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a jednotlivé regionální pracoviště
  • Webové služby: WMS 1.3.0, WFS 1.1.0
  • Popis dat: Data zobrazují hranice vyhlášených velkoplošných zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti) a jiných ochranný pásem.
  • Obsah dat:
  • Historie: Vrstva byla aktualizována v roce 2014.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.9
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 17:27:47
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
  • Licence: Komerční
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Datová sada větrná eroze zobrazuje potenciální ohroženost půd větrnou erozí.
  • Obsah dat: Potenciální ohroženost půd je rozdělena na 6 kategorií: nejohroženější, silně ohrožené, mírně ohrožené, náchylné a bez ohrožení.
  • Historie: Datová sada vznikla v roku 2008 na podkladech BPEJ. Byly využity faktory, které přímo ovlivňují větrnou erozi – klimatický region a hlavní půdní jednotka.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 15:54:26
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: BLK
  • Přispěvatel: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • Popis dat: Mapová kompozice zobrazuje přehled plochy lesů dle druhu vlastnictví.
  • Obsah dat: Barevnou škálou je odlišeny: státní lesy, původní státní, právnické osoby, obecní a městské lesy, lesy církevní a náboženské spol., lesní družstva a společnosti, lesy ve vlastnictví fyzických osob, ostatní.
  • Historie: Datová sada Vlastnické poměry je rozdělena do tří vrstev pro každý rok, od kterého je vytvářena (2011, 2012, 2013). Datová sada je vyhotovená pro velké a střední měřítko (1 : 1000 až 1 : 35 000 a 1 : 35 000 až 1 : 200 000).
  • Znalosti: Toto nejsou data, ale aplikace. Datově založeno na OPRL.
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:42:37
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Česká geologická služba
  • Podmínky poskytování
  • Licence: Komerční
  • Formáty: DWG
  • Přispěvatel: Česká geologická služba
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Základní informace o rozsahu poddolovaných území, důlních dílech a úložných místech těžebních odpadů.
  • Obsah dat:
  • Historie: Skupina dat zahrnující databáze poddolovaných území, důlních děl a deponií, dříve nazývaná též Geologicky dokumentované jevy (GDJ). Data jsou aktualizována průběžně.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • National Geospatial-Intelligence Agency
  • Licence: Neveřejné
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: NIMA – National Imaginery and Mapping Agency
  • Popis dat: Vmap1 je vektorová databáze pokrývající území států, které se zapojili do tohoto projektu. Vzniká pod hlavičkou NATO, a tudíž je určena převážně pro vojenské účely. Přesnost je 125-500 m v horizontálním směru a ve vertikálním 0,5-2x interval vrstevnic.
  • Obsah dat: Databáze se skládá z vrstev hranice, nadmořská výška, hydrologie, průmysl, obyvatelstvo, doprava, technická infrastruktura, vegetace a geografické názvosloví.
  • Historie: Databáze Vmap1 vzniká na podkladech databáze Vmap0, která jsou menšího rozlišení v měřítku 1 : 1 000 000.
  • Znalosti: veřejně nedostupné
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:27:12
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
  • Licence: Komerční
  • Formáty: PDF
  • Přispěvatel: VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Datová sada vodní eroze obsahuje rastrová a vektorová data, která zobrazují informace o vodní erozi pomocí několika faktorů.
  • Obsah dat: Datová sada obsahuje vrstvy: Erodovatelnost půdy vyjádřená K faktorem, Ochranný vliv vegetace vyjádření C faktorem, Vliv délky a sklonu svahu vyjádřená LS faktorem, přípustná ztráta půdy, Maximální přípustné hodnoty faktoru Cp a potenciální ohroženost.
  • Historie: Datová sada vznikla v roku 2008 na podkladech BPEJ a částečně KPP.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 15:54:06
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚV TGM, státní podniky Povodí
  • Popis dat: Datová sada obsahuje údaje o identifikaci, technických parametrech a využití vybraných (celkový objem) vodních nádržích ČR. Výběr obsahuje nádrže s objemem větším než 1 mil. m, doplněné o některé další nádrže významné z jiných hledisek.
  • Obsah dat:
  • Historie: Datová sada byla vytvořena na základě dat vedených v evidenci vodních nádrží podle vyhlášky č. 391/2004 Sb. a dále doplněná o informace shromážděné pro charakterizaci oblastí povodí podle Rámcové směrnice a o informace z vodohospodářského sborníku. Údaje o územní identifikaci byly převzaty z příslušné datové sady DIBAVOD (oddělení GIS VÚV TGM, v.v.i.) zpracované k 16.4.2010
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 15:44:08
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Databáze představuje registr významných geologických lokalit na území České republiky. Jedná se o geologické, geomorfologické, mineralogické nebo paleontologické lokality.
  • Obsah dat: Zobrazené lokality jsou již chráněné, k ochraně navržené nebo o lokality, které jsou pro svou zajímavost či unikátnost pouze vedeny v evidenci.
  • Historie: Práce na databázi významných geologických lokalit započaly v Českém geologickém ústavu v roce 1992 v návaznosti na vytváření registru chráněných geologických lokalit, spolu s AOPK ČR a databáze je dostupná od roku 1997. Aktualizace probíhá průběžně.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 15:38:05
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Digitální geografický model území ČR. Správcem je Zeměměřický úřad. Odpovídá přesností a podrobností Základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10 000 (ZM 10). Obsahuje 106 typů geografických objektů.
  • Obsah dat: Třídy: Sídla, Hospodářské a kulturní objekty, Komunikace, Rozvodné sítě a produktovody, Vodstvo, Územní jednotky, Vegetace a povrchy, Terénní reliéf, Geodetické body
  • Historie: Na začátku ZABAGED 1 (vektorový), ZABAGED 2 (rastrový). V roce 1995 - prvotní naplnění ZABAGED® vektorovou digitalizací tiskových podkladů ZM 10. V roce 2001 - dokončena digitalizace ZM 10 (výjimkou zástavba sídel). V roce 2006 - nová technologie aktualizace a správy, centrální databáze, online aktualizace. Aktuálně aktualizace a doplňování ve tříletých cyklech – každoročně pro 1/3 území ČR
  • Znalosti: Základní polohopis ČR, nemá žádné atributy, přesný ale drahý, zdarma dostupná v ArcGIS Online
  • INSPIRE: I.8, III.2
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 10:49:42
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území České republiky (ČR). Výškopisnou část ZABAGED® tvoří 3 typy objektů vrstevnic se základním intervalem 5, 2, nebo 1 m v závislosti na charakteru terénu.
  • Obsah dat: Datová sada ZABAGED® - 3D vrstevnice je doplněna o další vybrané výškopisné prvky – klasifikované hrany a body, které byly vyhodnoceny stereofotogrammetricky.
  • Historie: Data vznikla v roce 2005 vektorizací výškopisných údajů ze ZM ČR 1 : 10 000 a následnými úpravy (odstranění hrubých chyb, zejména v intervalu vrstevnic a nesrovnalostí na styku mapových listů ZM 10. K aktualizaci dochází průběžně. Stav aktualizace je k nahlédnutí na stránkách poskytovatele.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: II.2
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:30:13
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území České republiky (ČR). Výškopisnou část ZABAGED® doplňuje odvozený digitální model terénu v podobě pravidelné mříže (10x10 m) trojrozměrně vedených bodů.
  • Obsah dat:
  • Historie: ZABAGED® - výškopis - grid 10x10 m vznikl interpolací z vrstevnicového modelu ZABAGED® vytvořeného digitalizací vrstevnic na ZM 50. Tento grid je poskytován od roku 2009 a k aktualizaci dochází průběžně.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
  • Licence: Komerční
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
  • Popis dat: Datová sada zobrazuje ceny pozemků podle charakteristik BPEJ.
  • Obsah dat: Bonitované půdně ekologické jednotky jsou rozděleny do pěti kategorií: 2,50 a méně, 2,51 až 5,00; 5,01 až 7,50; 7,51 až 10,00 a 10,01 a více.
  • Historie: Datová sada vznikla na základě přílohy k vyhlášce Ministerstva zemědělství ČR z roku 2008.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-19 10:52:39
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Základní mapa ČR 1 : 10 000 (ZM10) je základním státním mapovým dílem a je nepodrobnější základní mapou středního měřítka, Území ČR je zobrazeno na 4533 mapových listech.
  • Obsah dat: Polohopis tvoří sídla a objekty, komunikace, vodstvo, administrativní hranice, hranice chráněných území, body PP a body VP, porost a povrch půdy. Výškopis tvoří vrstevnice a terénní stupně. Popis tvoří geografické názvosloví, popis kót atd.
  • Historie: Data pro ZM10 dříve vznikali rasterizací a transformací vektorových výstupů při tvorbě ZABAGEDu; dále byla vytvořena barevná rastrová bezešvá mapa s barevnou hloubkou 4bit a rozlišením 400dpi; v roce 2010 nová technologie pořizování; v roce 2011 přímé odvození z tiskových podkladů ZM10, nové rastry mají barevnou hloubku 24bit a rozlišení 800dpi. Aktualizace je publikována čtvrtletně po částech.
  • Znalosti: Je o rastr, tzn. dobrý rychlý podklad, ale nedá se v něm nic měnit (barva, výběr prvků),
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:18:56
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Základní mapa ČR 1 : 200 000 (ZM200) je základním státním mapovým dílem středního měřítka. Je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Území ČR je zobrazeno na 18 mapových listech.
  • Obsah dat: Polohopis tvoří sídla a objekty, komunikace, vodstvo, administrativní hranice, hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Výškopis tvoří vrstevnice a terénní stupně. Popis tvoří geografické názvosloví, popis kót, rámové a mimorámové údaje.
  • Historie: ZM200 vzniká od roku 2011 na podkladě databáze Data200; vizualizace probíhá pomocí kartografických reprezentací (v produktech ESRI). Aktualizace probíhá v tříletém cyklu.
  • Znalosti: Je o rastr, tzn. dobrý rychlý podklad, ale nedá se v něm nic měnit (barva, výběr prvků),
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:19:16
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Základní mapa ČR 1 : 25 000 (ZM25) je základním státním mapovým dílem středního měřítka. Je koncipována jako obecně zeměpisná mapa, tj. mapa topografického charakteru. Území ČR je zobrazeno na 773 mapových listech
  • Obsah dat:
  • Historie: Data pro ZM25 dříve vznikali rasterizací a transformací vektorových výstupů při tvorbě ZABAGEDu; dále byla vytvořena barevná rastrová bezešvá mapa s barevnou hloubkou 4bit a rozlišením 400dpi; v roce 2010 nová technologie pořizování, nové rastry mají barevnou hloubku 24bit a rozlišení 800dpi; aktualizace je publikována čtvrtletně po částech.
  • Znalosti: Je o rastr, tzn. dobrý rychlý podklad, ale nedá se v něm nic měnit (barva, výběr prvků),
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:19:26
  • Náhled dat není k dispozici
  • Popis dat: Základní mapa ČR 1 : 50 000 (ZM50) je základním státním mapovým dílem středního měřítka. Je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Území ČR je zobrazeno na 221 mapových listech.
  • Obsah dat: Polohopis tvoří sídla, objekty, komunikace, vodstvo, administrativní hranice, hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Výškopis tvoří vrstevnice a terénní stupně. Popis tvoří geografické názvosloví, popis kót, rámové a mimorámové údaje.
  • Historie: Data pro ZM50 dříve vznikali rasterizací a transformací vektorových výstupů při tvorbě ZABAGEDu; dále byla vytvořena barevná rastrová bezešvá mapa s barevnou hloubkou 4bit a rozlišením 400dpi; v roce 2012 došlo k nahrazení novými rastry, které vznikli odvozením z tiskových podkladů ZM50; v roce 2011 nová technologie pořizování, nové rastry mají barevnou hloubku 24bit a rozlišení 800dpi; aktualizace je publikována čtvrtletně po částech.
  • Znalosti: Je o rastr, tzn. dobrý rychlý podklad, ale nedá se v něm nic měnit (barva, výběr prvků),
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:19:44
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Datová vrstva zobrazuje přírodní biotopy a habitanty a jejich charakteristiky včetně druhové skladby.
  • Obsah dat: Biotopy jsou rozděleny na: alpínské bezlesí, křoviny, lesy, mokřady a pobřežní vegetace, prameniště a rašeliniště, skály, sutě a jeskyně, sekundární trávníky a vřesoviště a vodní toky a nádrže. Habitanty jsou rozděleny na nepriorní, mozaiku a priorní.
  • Historie: Vrstva mapování přírodních biotopů vznikala v letech 2001 až 2005. V roce 2007 započala aktualizace, která by měla být hotová v roce 2018. Klasifikace biotopů a popis charakteristik segmentů je převzatá z literatury.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 15:57:01
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: TIFF
  • Přispěvatel: VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
  • Popis dat: Základní vodohospodářskou mapu ČR 1 : 50 000 (ZVM 1 : 50 000) vydával Český úřad zeměměřický a katastrální jako tematické státní mapové dílo pro Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Obsah dat: Tematickým obsahem Základní vodohospodářské mapy ČR jsou vodní toky a nádrže, objekty a zařízení na tocích, hydrologické členění povodí toků a ostatní objekty a údaje.
  • Historie: Základní vodohospodářská mapa ČR vznikla v roce 1986 a poslední aktualizace proběhla v roce 1999 ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Mapa je rozdělena do 211 mapových listů.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:39:31
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: BLK
  • Přispěvatel: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • Popis dat: Mapová kompozice zobrazuje zakmenění porostních skupin.
  • Obsah dat: Barevnou škálou se člení zakmenění od 0 do 10 - jedná se o souhrn zakmenění etáží v porostní skupině.
  • Historie: Datová sada Zakmenění je rozdělena do tří vrstev pro každý rok, od kterého je vytvářena (2011, 2012, 2013). Datová sada je vyhotovená pro velké a střední měřítko (1 : 1000 až 1 : 35 000 a 1 : 35 000 až 1 : 200 000).
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 16:44:17
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Záplavová území jsou dle zákona administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.
  • Obsah dat: Datová sada Záplavová území zobrazuje záplavová území pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny záplavových území.
  • Historie: Datová sada záplavových území vzniká na základě podkladů získaných od vodoprávních úřadů prostřednictvím Ministerstva životního prostředí. Aktualizace dat by měla proběhnout vždy na začátku čtvrtletí v závislosti na aktualizaci zdrojových souborů.
  • Znalosti:
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 15:44:43
  • Náhled dat není k dispozici
  • DISTRIBUCE:
  • Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i.
  • Podmínky poskytování
  • Licence: GPL
  • Formáty: SHP
  • Přispěvatel: VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
  • Webové služby: WMS 1.3.0
  • Popis dat: Zranitelné oblasti jsou zákonem stanovené oblasti povrchové a podzemní vody využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž je koncentrace dusičnanů větší než 50mg/l nebo povrchové vody, v nichž může koncentrace dusičnanů zhoršit jakost vody.
  • Obsah dat: Datová sada obsahuje seznam katastrálních území s příznakem zda se jedná o zranitelnou oblast či nikoli.
  • Historie: Datová sada obsahuje seznam katastrálních území dle stavu v srpnu 2011 s příznakem zda se jedná o zranitelnou oblast. Tyto zranitelné oblasti jsou revidovanou verzí zranitelných oblastí z roku 2007 a byly stanoveny nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2012 a bylo jím zrušeno nařízením vlády č.219/2007 Sb. ze dne 11. července 2007, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
  • Znalosti:
  • INSPIRE: I.8, I.9
  • Poslední aktualizace: 2015-04-22 15:47:43